Offentlige utredninger og rapporter

Kvalitet og bruk av fosterhjem. En evaluering av forskjellige typer fosterhjem.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2015. Du kan lese mer her.

Rapport om kartleggingen av fosterforeldres økonomiske rammevilkår.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2014. Du kan lese rapporten her.

Fosterhjem for barns behov, rapport fra et fireårig forskningsprogram
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2013. Du kan lese rapporten her.

Fosterhjem i slekt og nettverk – en artikkelsamling
Barne- ungdoms- og familieetaten 2013. Du kan lese mer her.

Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2013. Du kan lese mer her.

Ettervern – Barneverntiltak for ungdom etter fylte 18 år i Bydel Gamle Oslo og Bydel Stovnet
Oslo kommune, Kommunerevisjonen. Rapport 18/2012. Du kan lese rapporten her.

Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn med tiltak fra barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge. Ei kunnskapsoppsummering.
Helsetilsynet. Rapport 5/2012. Du kan lese rapporten her.

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og evaluering. Helsetilsynet 2/2012. Du kan lese rapporten her.

Undersøkelse blant fosterforeldre
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2010. Du kan lese mer her.

Barn og unge i fosterhjem – en kunnskapsstatus
Finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2010. Du kan lese rapporten her.

Barnevernpanelets rapport. Et barnevernpanel bestående av 22 medlemmer, fikk i oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken å komme med forslag og anbefalinger tilknyttet følgende fem hovedbolker: organisering, regelverk, brukermedvirkning, kunnskapsbehov og tiltak i barnevernet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese rapporten her.

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?
2009. Du kan lese rapporten her. (For Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern)

Norges offentlige utredninger (NOU)

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese utredningen her.

NOU 2009:08 Kompetanseutvikling i barnevernet. Kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese utredningen her.

NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese utredningen her.

NOU 2009:21 Adopsjon – til barnets beste. En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon.
Berne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese utredningen her.

NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese utredningen her.

NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Tilstandsvurdering, nye perspektiver og forslag til reformer.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Du kan lese utredningen her.

Statistisk sentralbyrå – SSB

Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet
2009. Du kan lese mer her.