Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt!

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt!
Informasjon og medvirkning for fosterbarn med utviklingshemming»
Torsdag 8. november 2018 fra kl.12.00 -15.00
Sted: Litteraturhuset, Alver, Østre Skostredet 5-7, Bergen

Alle barn i barnevernet har rett til å medvirke og bli hørt på egne premisser. Noen barn har behov for særlig tilrettelegging for at denne retten blir reell. Redd Barna setter i dette prosjektet fokus på oppfyllelse av retten til informasjon og medvirkning i barnevernet for fosterbarn med utviklingshemming. Fosterforeldre, ansatte i barnevernet, og noen fosterbarn, er intervjuet. Deres erfaringer og innspill til hvordan medvirkning kan realiseres for denne gruppen barn, er samlet i et hefte som vi håper kan synligjøre utfordringer og muligheter for medvirkning. Vi ønsker at heftet skal være til inspirasjon for fosterforeldre, ansatte i barnevernet og andre som er i kontakt med fosterbarn med utviklingshemming.

Prosjektet har fått tilskudd fra Bufdir (levekårstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne) og er utført i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, campus Sogndal.

Program

  • Servering av en enkel lunsj
  • Velkommen v/ Siri Skulstad Wangen, Regionleder Region Vest, Redd Barna
  • Innlegg fra Oddny Miljeteig (SV), leder av komiteen for helse og sosial i Byrådet i Bergen
  • Presentasjon av heftet v/ Hege Sundt, Ingvild Hollekve og Eireen Finden, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, campus Sogndal – med spørsmål og innspill fra salen
  • Hvordan snakke med barn med utviklingshemming/kognitive vansker v/ Ole Martin Hitland, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking campus Sogndal
  • Diskusjon og oppsummering. Utdeling av hefte

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er spesielt rettet mot fosterforeldre, ansatte i barnevernet og ansatte i tjenestetilbud for barn med utviklingshemming.

Pga. av matservering ber vi om påmelding innen mandag 5.11, kl.12. til Camilla Haug, Redd Barna Bergen, Camilla.Haug@reddbarna.no

Hvis du ønsker mer informasjon om programmet og/eller prosjektet, kan prosjektleder Hege Sundt kontaktes. Tlf. 918 17 814 – hege.sundt@hvl.no

VELKOMMEN!