Her kan du lese om våre prosjekter

Brobyggerprogrammet

For barn som skal forholde seg til flere voksenpersoner som bor atskilt, er det viktig at de voksne kan ha et godt forhold til hverandre. I prosjektet “Bro mellom foreldre og fosterforeldre” vil Norsk Fosterhjemsdforening i samarbeid med Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon utvikle verktøy for veiledere innenfor foreningene. Verktøyene skal brukes overfor foreldre og fosterforeldre med tanke på å skape et så godt samarbeidsklima som mulig mellom partene.

Om prosjektet:
Norsk Fosterhjemsforening ble i 2019 tildelt NOK 4.000.000,- av Barne- Ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) til å implementere Brobyggerprogrammet. I tildelingsbrevet ble vi oppfordret til å knytte oss til etablerte Bufetat strukturer og vi har derfor besluttet å implementere programmet regionvis. Midlene i 2019 ga oss muligheten til å ansette en nasjonal prosjektleder, en brobyggerleder i region Midt-Norge i tillegg til å beholde fagrådgiverressursen i programmet. Prosjektleder og brobyggerleder region Midt-Norge var på plass fra 1 november 2019.

Brobyggerprogrammet har som en uttalt målsetting å nå ut til et bredt spekter av foreldre, fosterforeldre, fagfolk og utøvere på barnevernsfeltet med tankegodset bak programmet. Vi deltar blant annet på PRIDE kurser, holder i forelesninger og presentasjoner, og involverer oss i brobyggersaker – for å skape bedre samarbeid i regi av barneverntjeneste.

Prosjektet får midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Les mer om Brobyggerprogrammet her!

Raushetsplikt

Bufdir fikk en søknad fra foreningen på slutten av 2017 for å utvikle et underprogram til Brobyggerprogrammet. Dette retter seg mot barneverntjenesten og heter Raushetspikt.

Det har gjennom 2018 vært en utstrakt aktivitet og samarbeid med barnevernet – både kommunalt og statlig – for å finne ut hvilket fokus dette programmet skulle ha. Det ble bestemt at programmet skulle handle om samvær og om brobyggermøter – et verktøy for å løse samarbeidsproblemer mellom de voksne, samt for å hjelpe de voksne til å forstå barnet.

På slutten av 2019 var det fremdeles ikke klart for at foreningen kunne lansere programmet Raushetsplikt. Dette pga sykmelding og nyansettelse av to personer som skal jobbe med programmet framover. Prosjektleder og utvikler av programmet har jobbet med opplæring av de to nye ansatte. Prosjektet har fått ny sluttdato satt til 31. mars 2020

Pedagogikk for fosterforeldre

«Pedagogikk – til fosterbarns beste» er et prosjekt som skal bidra til kompetansebygging i fosterhjem. I hvilken grad fosterbarnet får best mulig omsorg avhenger av i hvilken grad fosterforeldrene settes i stand til dette. Her er veiledning og opplæring til fosterforeldre av stor betydning. Fosterforeldre savner i dag tilstrekkelig tilbud om dette, derfor har vi søkt og fått midler til dette prosjektet.

Prosjektet består av filmer og korte fagtekster som gir faglig veiledning for hvordan fosterforeldre best kan hjelpe barn i fosterhjem som opplever det som krevende å stå i og mestre ulike situasjoner. Temaene som blir berørt er samvær, tilhørighet, avvisning og smerteuttrykk. Filmer og tekster vil bli tilgjengelige på foreningens digitale flater, og gjennom prosjektet vil de bli markedsført for å nå bredt ut til alle innen fosterhjemsomsorgen. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av våren 2020 og er finansiert av Stiftelsen Dam.

Se resultatet av prosjektet her.

Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester

«Ung i fosterhjem – livskvalitet og kontakt med tjenester» er et forskningsprosjekt der målet er å få mer kunnskap om tjenestebruk, opplevelsen av kontakten med tjenestene, og livskvalitet blant unge i fosterhjem. Vi vet lite om hvilke tjenester ungdommer i fosterhjem er i kontakt med, og hvordan de opplever kontakten med hjelpetjenestene. Kunnskap om bruk og erfaring med hjelpetjenestene vil bidra med viktig informasjon for tjenesteutvikling i tråd med unges behov. I dette studiet bruker vi informasjon fra Ung i fosterhjem som er en oppfølgingsstudie om fosterbarns psykiske helse, tjenestebruk og livskvalitet. Både fosterforeldre og de unge selv har svart på undersøkelsen.

Vi undersøker:
• om unge i fosterhjem mottar de tjenestene de har behov for – og hva som kjennetegner fosterfamiliene som mottar hjelpetjenester.
• hvordan fosterforeldrene opplever tjenestekontakten – opplever de tiltakene som nyttige, å ha brukermedvirkning, godt samarbeid mellom tjenester, og opplever de endringer i ungdommen etter tjenestekontakt?
• Hvordan ungdommene vurderer egen livskvalitet – og hva som kjennetegner de ungdommene det går bra med.

Studiet inngår i Marit Larsens Ph.d.. prosjekt og er finansiert av Stiftelsen Dam, i samarbeid med Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for Barnevernsbarn. Prosjektet skal ferdigstilles i 2020.

Brobygging i landet

I 2017 ble et nytt brobyggerprosjekt startet opp, som fikk navnet «Brobygging i landet». Med midler fra ExtraStiftelsen (nå Stiftelsen Dam), skulle vi med dette 2-årige prosjektet lage en webside for programmet – både en åpen besøksside og en side for nettbasert undervisning. På den åpne besøkssiden kan interesserte gå inn og finne informasjon om brobyggerprogrammet. På kurssiden skal aktørene og brukerne av programmet kunne gå inn og gjennomføre et felles grunnkurs.

Besøkssiden ble lansert på Norsk Fosterhjemsforenings webside i juni 2019. På slutten av året var det fremdeles for tidlig å lansere kurssiden, og det ble søkt om utsettelse til sutten av mars 2020 med ferdigstillelse og lansering.

Her kan du lese mer om våre avsluttede prosjekter.