Lover, forskrifter og retningslinjer

Det kan være nyttig for fosterforeldre å ha innsikt i hvilke retningslinjer, lover og skriv som regulerer kommunenes arbeid med fosterhjem. Barneverntjenesten bør informere nye fosterforeldre om aktuelle dokumenter som styrer fosterhjemsomsorgen. Dette innebærer ikke at du som fosterforelder trenger å finlese disse bestemmelsene, men det kan være godt å vite hvor man kan slå opp ved behov.

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven)
Loven inneholder blant annet en definisjon av fosterhjem, bestemmelser om plassering av barn i fosterhjem og  samvær. Loven har vært endret flere ganger. Siste versjonen av barnevernloven vil alltid foreligge på www.lovdata.no

Forskrift om fosterhjem
Barne – og familiedepartementet fastsatte i 2003 forskrift om fosterhjem. Forskriften angir hvordan barneverntjenesten skal følge opp loven og inneholder følgende punkter:

 • Definisjon av fosterhjem, omsorgs – og fosterhjemskommune
 • Rekruttering, formidling, nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjem
 • Generelle krav til fosterforeldre
 • Valg av fosterhjem til det enkelte barn
 • Godkjenning av fosterhjem
 • Avtale om barneverntjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser ved fosterhjemsplassering
 • Barneverntjenestens oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet
 • Tilsyn med fosterhjemmet
 • Utføring av tilsyn og rapportering.

Retningslinjer for fosterhjem
I retningslinjer for fosterhjem finner man forskrift om fosterhjem, samt de bestemmelsene i barnevernloven som er aktuelle for fosterhjem.

Forvaltningsloven
Forvaltningsloven av 10. februar 1967 regulerer saksbehandlingen for barnevernet, jf. Barnevernloven §6-1. Aktuelle bestemmelser for fosterforeldre er blant annet:

 • §12: Rett til å la seg bistå av advokat eller annen fullmektig
 • §13a: Taushetsplikten
 • §13b: Fritak for taushetsplikt, gjelder blant annet når fosterforeldre vitner for fylkesnemda for barnevern og sosiale saker eller domstolene

FNs barnekonvensjon
FNs barnekonvensjon gir barn og unge under 18 år særskilte rettigheter. Disse rettighetene kan deles inn i fire hovedområder:

 1. Liv og helse
 2. Skolegang og utvikling
 3. Deltakelse og innflytelse
 4. Omsorg og beskyttelse

Konvensjonen slår fast at barnets beste skal være det grunnleggende hensynet ved alle handlinger som angår barn.

Rundskriv
Rundskriv er orienteringer fra departementet om tolkninger av lover og forskrifter. Alle gjeldene rundskriv fra departementet skal finnes på www.barnevernet.no

Rutinehåndbøker og veiledere for den kommunale barneverntjenesten
Veiledere og rutinehåndbøker skal være hjelpeverktøy for kommunene i sitt daglige arbeid med barnevern og skal bidra til et mer systematisk barnevernsarbeid og lik standard rundt om i landet. Barne- og likestillingsdepartementet har blant annet utgitt følgende:

–          Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem

–          Tilsynsfører i fosterhjem – en veileder

–          Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten – en veileder

–          Snakk med meg! En veileder om å snakke med barn i barnevernet

Rutinehåndbøkene og veilederne er lagt ut på departementets nettside (regjeringen.no/bld) med direkte linker til forskrifter, rundskriv og veiledere.

For mer og utfyllende informasjon gå til:

www.regjeringen.no

www.bufetat.no

www.fosterhjem.no

www.barnevernet.no

www.ks.no