Dette skjer innen fag og påvirkning

Viktige prosesser skjer nå både på Stortinget, i forvaltningen samt i politiske partier. De sistnevnte snekrer nå sine politiske partiprogram.  Norsk Fosterhjemsforening ønsker å være på banen som en synlig aktør med et tydelig fokus på endringer vi ønsker få på plass. Vi fortsetter å bygge gode samarbeidsallianser med private og offentlige aktører. Vi jobber jo sammen og står så mye sterkere når vi sammen bygger synergier og trekker mot det felles målet nemlig å ivareta omsorgen for barn som trenger et nytt hjem, enten behovet er midlertidig eller hele oppveksten.

Så hva har skjedd i det siste på den interessepolitiske fronten?

Generalsekretær Tone Granaas, barneminister Kjell Ingolf Ropstad, og fagansvarlig Marianne Oftedahl

Vi har hatt møte med barneminister Ropstad for presentere nærmere foreningens viktige prosjekt Brobyggerprogrammet og behov for fortsatt finansiering. Vi understreket behovet for å etablere rettsikkerhet i utkast til ny barnevernlov.

Tett kontakt med Bufdir om fosterhjemmenes situasjon i pandemitiden
Vår generalsekretær Tone Granaas og divisjonsdirektør i Bufdir Kjetil Ostling har jevnlig og hyppig kontakt for å følge med på konsekvenser og behov for tiltak for fosterhjem i denne tiden. Foreningen samarbeider med Bufdir om spørreundersøkelser ut til medlemmene.  Vi setter stor pris på samarbeidet med Bufdir.

Oppfølging av Fosterhjemsutvalgets rapport NOU 2018:18 – frikjøp
Sammen med KS har vi vært på et kort møte i Bufdir for å gi innspill på regler for frikjøp for fosterforeldre. Bufdir skal blant annet utrede dette for departementet. Vi har understreket viktigheten av dette tiltaket som et særskilt tilretteleggingstiltak for barnet.

Innspill til alle politiske partier
Det er først og fremst gjennom politisk påvirkning vi kan forbedre situasjonen for fosterhjem. Alle politiske partier mottar nå foreningens innspill med ønske om at de tar inn disse punktene når de utformer sine partiprogram. I stortingsvalget i 2021 satser vi på at fosterhjem og barnevern vil være prioriterte saker.

Vi har hatt møter på Stortinget med representant fra både Frp og Høyre i anledning viktigheten av kartlegging av barnets helse i forbindelse med omsorgsplassering. Vi har og etablert god dialog med leder for familie og kulturkomiteen. Vi fortsetter vår runde for å etablere god kontakt med alle partier på Stortinget.

Møter med ulike aktører
Det er viktig å bygge gode samarbeidsallianser med viktige aktører på feltet.  Vi har gode møter med organisasjon for foreldre i barnevernet – OBF. NOBO – foreningen for barnevernledere har vi også hatt et godt og viktig møte med og samarbeid vil fortsette. Videre har vi møter med KS for å samarbeide om ulike tema blant annet innspill til hvilke kvalitetsindikatorer det kommunale barnevernet skal måles etter.  Vi har hatt nyttig møte med Helsetilsynet.  Nyttig har også vært møte med Kvinnenes Sanitetsforening, som eier flere ideelle barnevernstiltak, og er en viktig aktør på omsorgsfeltet.

Vi har deltatt på seminar for ideelt barnevernsforum hvor vi har etablert verdifulle kontakter bla med Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen. Vi støtter ulike prosjektsøknader som bringer fosterhjemsfeltet videre. I den forbindelse har vi hatt flere møter med ulike søkere. Steg Norge har vi blitt nærmere kjent med, de er nå en del av Diakonhjemmet og jobber med fosterhjemsområdet, og vi ser vi har flere viktige saker vi kan arbeide sammen om. Ung Norge er viktig på feltet ungdom i fosterhjem, og gjør her en flott innsats – vi vil fremover prioritere kontakt med dem.

Mange andre viktige møter har blitt avlyst som følge av pandemien. Foreningen jobber aktivt på digitale plattformer, og flere møter fremover skjer på denne måten.