Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2021

Leder
Anne-Birgitte Løvlien

Tlf: 978 72 926
Mail: abl123@online.no

Nestleder og web-ansvarlig
Eva Holten Korsmo

Tlf: 41287903
Mail: evah-k@hotmail.no

Sekretær
Linda Olafsen

Tlf: kommer snart
Mail: kommer snart

Økonomiansvarlig
Jane Eggen Nyborg

Tel: 464 79 281
Mail: jane.nyborg@hotmail.com

Styremedlem
Erling Olav Wangen

Tlf: 466 73 090
Mail: erlingow@me.com

Styremedlem

Navn: Thomas Nordtømme

Tlf: 97973061
Mail: nordtomme@hotmail.com

Medlem i valgkomite
Bjørn Korsmo

Tlf: 950 58 698
Mail: bjo-ko@hotmail.no

Medlem i valgkomite
Linn Wangen

Tlf: 91125584
Mail: linnwangen@me.com

Medlem i valgkomiteen
Martin Aaen

Tlf: kommer snart
Mail: kommer snart

Medlem i Savalenkomite/arr.kommite
Navn: Tom Ophus

Tlf:
Mail: aktivitet.nff.hedmark@gmail.com

Medlem i Savalenkomite
Irene Strandlie Olsen

Tlf: 403 26 564
Mail: irenedenpene@outlook.com