«Vi vil gjøre en forskjell for barn og unge»

– det er motivasjonen til mange av omsorgspersonene som har svart på Den Årlige Fosterhjemsundersøkelsen 2021!

Innledning

Norsk Fosterhjemsforening presenterer med dette sin første omfattende Fosterhjemsundersøkelse – brukerundersøkelse foretatt blant våre 3400 fosterhjem med svar fra over 1000 fosterhjem!

Dette er vår bistand til myndighetene og fagfeltet – fersk kunnskap om fosterhjem, deres erfaringer og hva de trenger i fosterhjemsoppdraget. Vi arbeider for å heve kvaliteten i fosterhjemsomsorgen, og skape mer treffsikre tjenester ved å formidle brukerstemmene – stemmene fra fosterhjemmene. Denne gangen er det fosterforeldrenes stemme vi får høre.

I Fosterhjemsutvalgets rapport NOU 2018:18 trygge rammer for fosterhjem s. 9 heter det:

Utvalget har i løpet av sitt arbeid avdekket et behov for mer kunnskap – det er behov for å lære mer om hvordan ulike tiltak påvirker fosterhjemmene og barna som bor der, ikke minst på lang sikt. Det er også behov for å fine ut mer om hvordan ulike økonomiske og rettslige rammebetingelser påvirker fosterhjemmene og rekrutteringen av fosterforeldre.

I denne rapporten har over 1000 fosterforeldre svart på spørsmål som gir svar til myndighetene på det utvalget etterlyser:

  • hva som er viktig for å rekruttere flere fosterhjem
  • hvordan de opplever forberedelse til oppdraget
  • hvordan rammebetingelsene fungerer
  • hva som er de viktigste tiltak for fosterforeldre
  • hvordan samvær fungerer
  • om frikjøp virker
  • hva man trenger når det er konflikt med barneverntjenesten
  • behov for opplæring, mm.

Vi har her en helt unik erfaringsbank, og håper denne innsikten vi her formidler, bidrar til at vi i enda større grad får en fosterhjemsomsorg tuftet på barnas behov for tiltak i fosterhjemmet, slik at de får stabile og trygge fosterhjem.

I fosterhjemsutvalgets rapport heter det:

Slik utvalget ser det er fosterhjemsomsorgen et av de mest kompliserte områdene i barnevernet. Utvalget mener det er behov for reformer som direkte retter seg mot fosterhjemsomsorgen.

Vi i Norsk Fosterhjemsforening ønsker reformer basert på kunnskapsbasert praksis og med medvirkning fra omsorgsgiverne som vet hva de trenger for å være et godt og stabilt fosterhjem til barnas beste. Bare da får vi rekruttert flere av de gode fosterhjemmene til barn og unge som står i kø.

Gode fosterhjem er en unik ressurs. Mange er stabile, og kan gjenbrukes, om de opplever at behovene etterkommes. Fosterhjem er grunnleggende motivert av ønsket om å gjøre en forskjell for barn og unge. Nå ligger ballen hos myndighetene – til å utforme en fosterhjemsreform som ivaretar barns behov. Rapporten beskriver mange av suksesskriteriene, og viser hva som skal til.

Oslo, 10. mai 2021

Tone Granaas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening

Lanseringen ble livesendt på Facebook mandag 10. mai kl.13-14. Barneombudet, FO og Landsforeningen for Barnevernsbarn er noen av de som har bidratt til undersøkelsen, og som kommenterte funnene denne dag. Vi hørte i tillegg fra Ungdomsutvalget i Norsk Fosterhjemsforening, og hadde en samtale med viktige aktører og politikere på området. Du kan lese mer om lanseringen, og se opptak av live arrangementet her.