Vi ønsker innspill til forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter.

Les hele høringsbrevet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. februar 2019!

Følgende berør pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem:

2.7 Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem
Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem ble opprettet ved lov 12. februar 20 l O nr. 4. I § l gis rammene for hvem som omfattes av pensjonsordningen. Den gjelder for oppdragstaker i beredskaps- eller familiehjem som har inngått oppdragskontrakt med staten og oppdragstakeren mottar godtgjørelse som utgjør 35 prosent eller mer av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag. Med mindre annet er bestemt i loven, har oppdragstakeren samme rettigheter og plikter som et medlem i Statens pensjonskasse, og oppdragsgiver har samme rettigheter og plikter som arbeidsgiver i lov om Statens pensjonskasse.

Dagens minstegrense i pensjonsordningen for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem ble opprinnelig satt ut fra daværende minstegrense etter lov om Statens pensjonskasse. Med virkning fra l. april 2016 ble minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse redusert fra 14 timer per uke til 20 prosent stilling. Det vises til Prop. l 56 L (2014-2015) og Innst. 76 L (2015-2016) om bakgrunnen for reduksjonen. Departementet foreslår tilsvarende endring av minstegrensen for rett til medlemskap i Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem. Forslaget er at minstegrensen reduseres fra 35 prosent til20 prosent av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag. Lovforslaget er utarbeidet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

Det er få statlige fosterhjem med deltidsoppdrag i Bufetat. Det er særlig i tilfeller hvor en oppdragstaker har et 100 prosent oppdrag som familiehjem, og hvor oppdragstakers ektefelle/partner eller andre i hjemmet frikjøpes for en kortere periode som forsterkning for å bidra til fortsatt positiv utvikling for barnet. I 2017 var det totalt 21 oppdragstakere med deltidsoppdrag. Av disse var det 3 oppdragstakere som hadde mellom 20 og 35 prosent av godtgjørelsen for heltidsoppdrag. I 6 tilfeller utgjorde oppdraget under 20 prosent av heltidsoppdrag, og i 12 tilfeller utgjorde godtgjørelsen 35 prosent eller mer av godtgjørelsen for heltidsoppdrag.
Se lovforslaget i punkt 5.7.

5. 7 Lov 12. februar 201 O nr. 4 om pensjonsordning for
oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

VII
I lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem skal § l andre ledd lyde:
Loven gjelder for oppdragstaker som mottar godtgjørelse som utgjør 20 prosent eller mer av godtgjørelse for et heltidsoppdrag.