Programmet Raushetsplikt

Da programmet RAUSHET ble presentert for alle barneverntjenestene i Møre og Romsdal gjennom en prøveimplementering, sa flere ansatte at barnevernet også kunne trenge et verdibasert program som RAUSHET. Fostermor som utviklet dette programmet, søkte derfor om midler til dette prosjektet gjennom Bufdir. Hun er nå i gang med å utvikle programmet Raushetsplikt i et samarbeid med Molde barneverntjeneste og Bufetat Molde. Programmet skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Raushetsplikt består av en veiledningsdel og en kursdel som retter seg mot barnevernets ansatte. Programmet har fokus på samarbeid (3-foreldresamarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og kontaktperson i barnevernet) samt å bidra til utviklingsstøttende samvær for fosterbarna.