Vi arbeider iherdig for å styrke barn i fosterhjem sine rettigheter!

Norsk Fosterhjemsforening arbeider iherdig for å styrke barn i fosterhjem sine rettigheter, og for fosterhjemmene som skal ivareta omsorgen!

Det er mange saker som vi løfter opp til Bufdir og departementer i løpet av et år, men nå deler vi en sak med dere av stor prinsipiell verdi. Vi har løftet denne prinsipielle saken opp til BufDir, som har sendt denne videre til Barne- og familiedepartementet (Norge).

Her er saken vi løfter frem:

På bildet: generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening Tone Granaas, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og fagansvarlig i Norsk Fosterhjemsforening Marianne Oftedahl.

Status i dag er at avgjørelser når det gjelder ytelser og tjenester til fosterhjemmene og til barn i fosterhjem, ikk

e anses å være offentlige enkelt vedtak. I dag opplever mange fosterhjem å være prisgitt hvilken saksbehandler man har, og vedtak varierer

fra saksbehandler til saksbehandler og fra kommune til kommune med store variasjoner, og uten at avgjørelsene etterprøves.

Mange fosterhjem kan i dag oppleve at barneverntjenestene fatter avgjørelser av stor betydning for barnets rett til ytelser, men uten at fosterhjemmet kan påklage disse om de oppleves urimelige eller uriktige. Det begrunnes med at fosterhjemsavtalen er en privatrettslig avtale, og avgjørelser som fattes i henhold til denne dermed ikke anses som et offentlig enkeltvedtak som ellers i velferdsretten.

Vi i Norsk Fosterhjemsforening jobber nå for å få aksept for en annen rettsoppfatning som vi anser riktig i henhold til forvaltnings

lovens regler; at avgjørelser som treffes av betydning for barns rettigheter i fosterhjemmene er å anse som offentlige enkeltvedtak som kan påklages, og hvor både barna det gjelder og fosterhjemmene får rettigheter til å påklage urimelige og uriktige avgjørelser.

Norsk barnevern og fosterhjemstiltaket er jo en del av velferdsretten, og når barneverntjenestene fatter avgjørelser av betydning for barn i fosterhjem og fosterhjemmene, er det offentlig myndighetsutøvelse. Da mener vi i Norsk Fosterhjemsforening at også forvaltningslovens regler og rettssikkerhetsgarantier må gjelde for disse avgjørelsene. Vi holder dere oppdatert om fortsettelsen via våre nyhetsbrev og på Facebook!