Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2019

Leder

Randi Irene Dragland

Tlf : 95184516

Mail : rdragland@live.no

Nestleder

Annika K. Søreng

Tlf : 40846611

Mail: annika_k.sreng@yahoo.no

Sekretær

Guri Emaus Guttormsen

Tlf : 95709158

Mail : guriegutt@hotmail.com

Kasserer

Britt Elin Strandli

Tlf: 99701451

Mail: britt-elin.strandli@fagakademiet.no

Styremedlem

Lill Gøril Eliassen

Tlf : 97123408

Mail : lill.goril.eliassen@gmail.com

Varamedlem

Marianne Heimro

Tlf :

Mail : mheimro@gmail.com