Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2016

Leder

Marianne Sollund

Tlf : 975 18 251

Mail : niutiu@hotmail.com

Nestleder

Annika K. Søreng

Tlf : 408 46 611

Sekretær

Annika K. Søreng

Tlf : 408 46 611

Mail : annika_k.sreng@yahoo.no

Kasserer

Britt Elin Strandli
997 01 451
britt-elin.strandli@fagakademiet.no

Styremedlem

Guri Emaus Guttormsen

Tlf : 957 09 158

Mail : guriegutt@hotmail.com

Styremedlem

Anita Irene Isaksen Mikalsen

Varamedlem

Lill Gøril Eliassen

Tlf : 971 23 408

Varamedlem

Judit Lundvoll