Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2019

Leder

May-Britt Soares
maya.myren@gmail.com
913 01 005

Nestleder

Trine Bakken
trine@kbakken.no

Kasserer

Hilde Granli
hilde.granli@skole.skien.no
413 55 974

Sekretær

Katharina Frigaard
katharina.f@gmail.com
922 38 781

Styremedlem

Cecilie Andersen
cceanders@gmail.com
452 80 660

Styremedlem

Frøydis H. Stav
froestav@live.no
901 46 009

Varamedlem

Yumi Soares Gjærum
soaresyumi@gmail.com
994 59 525

Varamedlem

Camilla Rød Selmer
camillaselmer@hotmail.com
918 21 581