Høringsinnspill: retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker innspill til sitt forslag til Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner:

Politiet og barnevernstjenesten har ansvar for ulike oppgaver når det er bekymring for at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Mange av disse oppgavene overlapper hverandre. Ved å samarbeide kan man både oppnå bedre beskyttelse av barnet, styrke barnets og familiens rettsvern, og ikke minst minske risikoen for at etatene ødelegger for hverandre.

Les retningslinjene i sin helhet her. Retningslinjene er forutsatt å foreligge som et arbeidsverktøy, kun i digitalt format.

Har dere innspill som vi kan ta med oss videre? Skriv til oss på Facebook eller send en epost til post@fosterhjemsforening.no innen 14. september!

Høringsbrev – Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner