Orientering om forskriftsendring som berører fosterforeldres rettigheter til arbeidsavklaringspenger og dagpenger

Det er nå fastsatt endring i forskrift om dagpenger og arbeidsavklaringspenger som har stor betydning for fosterforeldre som trenger disse trygdeytelsene.  For fosterforeldre som har behov for ytelser som gjelder arbeidsavklaringspenger og dagpenger skal det fra 1.1. 2018 ikke lenger skje avkorting som følge av arbeidet man utfører som fosterforeldre.

Departementet har informert Norsk Fosterhjemsforening om at endringen er ment å gjelde alle tilfeller, dvs også for allerede innvilgede vedtak om arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Forskriftsendringene er en gjennomføring av Stortingets vedtak 11. mai 2017 hvor det ble besluttet en overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser som skal sikre at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre. I statsbudsjett for 2018 fremmet regjeringen forslag som ble vedtatt, om at godtgjørelse knyttet til det å være fosterforeldre ikke lenger skulle føre til avkorting av dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

Norsk Fosterhjemsforening har i mange år arbeidet for endring i regelverket som gjelder fosterforeldre på trygdeytelser som sikrer at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre, og er meget tilfreds med at regelendringen nå har trådt i kraft.   Regjeringen har nedsatt et fosterhjemsutvalg som i sitt mandat skal vurdere om det er nødvendig med tydeliggjøring og/eller endringer i rettigheter knyttet til ytelser etter Folketrygdloven. Dette gjelder blant annet ytelser ved sykdom, uførhet og arbeidsledighet, samt alderspensjon. Utvalget skal komme med sin innstilling i desember 2018.

Brev fra Arbeids- og Sosialdepartementet i anledning saken, samt de nye forskriftsbestemmelsene ligger her.