Vedtekter

Sist oppdatert: Desember 2017

Vedtekter for
NORSK FOSTERHJEMSFORENING
Norsk Fosterhjemsforening ble stiftet i 1981
Disse vedtektene trådte i kraft etter beslutning på landsmøtet 27. – 29. oktober 2017.
Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under Norsk Fosterhjemsforening som moderorganisasjon.
Sammen – Synlig – Sterk
Innhold
KAP. 1 GRUNNREGLER 2
KAP. 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT 3
KAP. 3 LANDSMØTET 4
KAP. 4 HOVEDSTYRET 7
KAP. 5 FYLKESFORENINGER 8
KAP. 6 KONTROLLUTVALGET 11
KAP. 7 VALGKOMITE 13
KAP. 8 GENERELLE BESTEMMELSER FOR ORGANISASJONEN 14
RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN 16
RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG DISPONERING AV FORENINGENS EGENKAPITAL 17

KAP. 1 GRUNNREGLER

§ 1-1 FORMÅL
Norsk Fosterhjemsforening skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen.

§ 1-2 Uavhengig interesseorganisasjon
Norsk Fosterhjemsforening er en uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske partier og trossamfunn.

§ 1-3 Organisasjon
Landsmøtet er Norsk Fosterhjemsforenings øverste myndighet.
Hovedstyret leder foreningen etter retningslinjer gitt av landsmøtet.
Arbeidet administreres av sekretariatet.
Organisasjonsleddene er hovedstyret og fylkesforening.
Betegnelsen på fylkesforeningene er ”Norsk Fosterhjemsforening «navn på fylket»”.
All aktivitet bygger på organisasjonens etiske retningslinjer.

KAP. 2 MEDLEMSKAP OG KONTINGENT

§ 2-1 MEDLEMSKAP
Fosterforeldre, besøkshjem, beredskapshjem, familiehjem for barn og ungdommer og tilsvarende ordninger som er godkjent, kan bli medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening.
Et fosterhjem har ett medlemskap, og begge fosterforeldre har de samme rettigheter og plikter.

§ 2-2 STØTTEMEDLEMSKAP
Enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter og offentlige instanser kan tegne støttemedlemskap i Norsk Fosterhjemsforening.
Støttemedlemmer har ikke stemmerett.

§ 2-3 ÆRESMEDLEMSKAP
En person kan bli utnevnt til æresmedlem i Norsk Fosterhjemsforening når:
– En har utført et langvarig og godt fosterhjemsarbeid
– En har utført et langvarig og godt organisasjonsarbeid for Norsk Fosterhjemsforening
– Har gjort en langvarig innsats for fosterhjemsomsorgen
Vedtak om utnevnelse av æresmedlem fattes av hovedstyret. Hovedstyret kan ikke komme med forslag til æresmedlemmer. Utnevnelsen skjer på landsmøtet. Det utnevnes ett æresmedlem for hvert landsmøte.
Hovedstyret behandler forslag til æresmedlem en gang i hver landsmøteperiode. Det behandles på siste hovedstyremøtet før landsmøtet, dog senest 10 uker før landsmøtet avholdes.
Det er landsmøtet som fastsetter kriterier for utnevnelsen av æresmedlemskap.
Æresmedlemmet betaler ikke medlemskontingent.

§ 2-4 VALGBARHET
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv i alle organisasjonsledd.
Støttemedlemmer er ikke valgbare til tillitsverv.

§ 2-5 KONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet.
Kontingenten innkreves sentralt og fordeles mellom Norsk Fosterhjemsforening sentralt og fylkesforeningene. Fordelingsnøkkelen fastsettes av landsmøtet.
For å få utbetalt refusjon av medlemskontingenten må årsmøte være avholdt og nødvendige styrereferater sendt sekretariatet fortløpende gjennom året.

KAP. 3 LANDSMØTET

§ 3-1 REPRESENTASJON OG DELTAKELSE
Landsmøtet er foreningens øverste myndighet.
Til landsmøtet velges en delegat fra hver fylkesforening, samt en tilleggs delegat for hvert 50. medlem i fylkesforeningen. Det velges vararepresentanter i samme antall som delegater. Landsmøtet kan ha observatører tilstede uten tale- og stemmerett. Fremmøtte delegater ved landsmøtet er stemmeberettiget. Stemmer kan ikke overføres ved fullmakt.
Delegater og observatører må være betalende medlemmer.
Landsmøtet kan oppnevne møteledere blant de øvrige medlemmer av foreningen.
Beregningsgrunnlaget for antall delegater til landsmøtet er betalende medlemmer pr. 31.12 siste året før landsmøtet. Her teller kun medlemmer etter § 2-1 og § 2-3.
Til Landsmøtet møter også hovedstyrets medlemmer og en representant for de ansatte. Disse møter med tale-, forslags- og stemmerett.
Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett.
Øvrige tillitsvalgte møter med de rettigheter som fremkommer av retningslinjer fastsatt av landsmøtet for det aktuelle utvalg/komite.

§ 3-2 TIDSPUNKT OG INNKALLING
Landsmøte av holdes hvert annet år innen utgangen av oktober.
Innkalling med saksliste og saksdokumenter legges ut på foreningens intranettside tilgjengelig for fylkesforeninger og landsmøtedelegater senest 6 – seks uker før landsmøtet finner sted.
Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når hovedstyret, landsmøtet eller minst halvparten av fylkesforeningene krever det.
Ekstraordinært landsmøte skal finne sted innen 8 – åtte uker etter at kravet er gjeldende. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes fylkesforeninger og landsmøterepresentanter senest 3 – tre uker før møtet. Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle saker som har foranlediget innkallingen, og er oppført på utsendt dagsorden.

§ 3-3 KONSTITUERING
Landsmøtet åpnes av hovedstyrets leder, som konstituerer møtet og organiserer valgene av 2 møteledere, 4 sekretærer, 3 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere.

§ 3-4 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL
Landsmøtet ledes av de valgte møtelederne. Det føres protokoll over alle innkomne forslag og vedtak.
Møteprotokollen underskrives av møtelederne og de 2 valgte protokollunderskriverne.

§ 3-5 LANDSMØTESAKER
Følgende saker skal behandles av ordinært landsmøte:
• Årsberetninger gjeldende for landsmøteperioden
• Regnskap med revisjonsberetninger for landsmøteperioden
• Kontrollutvalgets rapport for landsmøteperioden
• Innkomne forslag
• Langtidsbudsjett
• Fastsettelse av kontingent
• Styrehonorar
• Handlingsplan
• Valg

§ 3-6 FORSLAG
Saker til landsmøte fremmes av fylkesforeningene og hovedstyret, og saken skal være hovedstyret i hende senest 1. juni det året det er landsmøte.

§ 3-7 VALG OG OPPNEVNING
Landsmøtet velger:
a. Hovedstyret
• Leder
• Nestleder
• 4 medlemmer
• 4 varamedlemmer

b. Kontrollutvalg
• Leder
• Nestleder
• 1 medlem
• 1 varamedlem

c. Valgkomite
• Leder
• Nestleder
• 1 medlem
• 1 varamedlem

Valgkomiteen velges etter innstilling fra hovedstyret.
Landsmøtet oppnevner:
• Statsautorisert revisor
Nær familie skal ikke sitte samtidig i styrer, utvalg og komiteer nevnt i § 3-7 (eks. ektefeller, foreldre / barn eller søsken).

§ 3-8 AVSTEMNING
Vedtak på ordinært og ekstraordinært landsmøte fattes med alminnelig flertall.
Dette gjelder ikke vedtektsendringer, hvor det kreves 2/3 flertall.

§ 3-9 LANDSMØTEUTGIFTER
Fylkesforeningene dekker utgifter til reise og opphold for sine delegater og eventuelle observatører i forbindelse med landsmøte.
Landsmøteutgifter dekkes sentralt for hovedstyrets-, kontrollutvalgets-, valgkomiteens faste medlemmer og ansatte. En sentral reisefordeling gjelder for øvrige delegater.

KAP. 4 HOVEDSTYRET

§ 4-1 Hovedstyret skal lede foreningen mellom landsmøtene, og fatte vedtak i saker som ikke er tillagt annet organ. Nyvalgt hovedstyre trer i kraft innen utgangen av januar.

§ 4-2 SAMMENSETNING
Hovedstyret består av 6 medlemmer, leder, nestleder, 4 styremedlemmer samt 4 varamedlemmer. Alle regioner bør være representert i hovedstyret. Når leder er fraværende fungerer nestleder som leder.

§ 4-3 HOVEDSTYRETS OPPGAVER
a) Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og handlingsplan
b) Vedta årsberetning samt årsbudsjett og langtidsbudsjett med bakgrunn i handlingsplan
c) Ivareta kontakt og samarbeid med fylkesforeninger
d) Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter
e) Motivere til, og styrke samarbeidet mellom fylkesforeningene
f) Fremme forslag til handlingsplan med langtidsbudsjett og årsberetning
g) Forberede og fremme saker og gi sin innstilling til landsmøtet
h) Ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i sekretariatet
i) Nedsette komiteer for å ivareta nærmere definerte oppgaver, og utarbeide mandat for disse
j) Fatte vedtak i konflikter i fylkesforeningene dersom disse ikke lar seg løse på annen måte. Et slikt vedtak vil være bindende for begge parter
k) Inngå samarbeidsavtaler med andre foreninger
l) Holde oversikt over organisasjonsleddenes engasjement i private organisasjoner, stiftelser mv.
m) Hovedstyret fastsetter selv nærmere retningslinjer for sitt arbeid, og kan opprette og delegere myndighet til underutvalg

§ 4-4 MØTER
Styrets leder har ansvar for innkalling til hovedstyremøtene. Det skal også avholdes møte når minst halvparten av styrets medlemmer krever det. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 – en uke før møtet. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme. Det føres protokoll fra hovedstyrets møter. Protokollen legges frem for godkjenning i det påfølgende styremøte.

§ 4-5 LEDERKONFERANSE
Hovedstyret avholder en lederkonferanse hvert år. Lederkonferansen drøfter aktuelle organisasjonsmessige og faglige saker etter forslag fra hovedstyret, fylkesforeningene og sekretariatet.
Lederkonferansen er åpen for nestledere.

KAP. 5 FYLKESFORENINGER
Fylkesforeningene er selvstendige juridiske enheter under moderorganisasjonen Norsk Fosterhjemsforening

§ 5-1 ÅRSMØTET
Årsmøtet er fylkesforeningens øverste myndighet. Alle medlemmer i fylkesforeningen har møterett. Medlemmer som møter på årsmøtet har stemmerett, begge fosterforeldre har hver sin stemme når begge møter. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som har møtt frem.

§ 5-1-1 TIDSPUNKT OG INNKALLING
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Innkalling skal sendes ut og legges på hjemmesiden 6 – seks uker før årsmøte avholdes. Sakslister og saksdokumenter legges ut på hjemmesiden 2 – to uker før årsmøtet finner sted.
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når fylkesstyret, årsmøtet eller 1/3 av medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal finne sted innen 4 – fire uker etter at kravet er gjeldende. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes samtlige medlemmer senest 2 – to uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle saker som har foranlediget innkallingen og er oppført på utsendt dagsorden.

§ 5-1-2 KONSTITUERING
Årsmøtet åpnes av fylkesstyrets leder, som konstituerer møtet ved å lede valgene på minst 1 møteleder, 1 sekretær, 2 stemmetellere og 2 protokollunderskrivere.

§ 5-1-3 MØTELEDELSE OG PROTOKOLL
Årsmøtet ledes av den/de valgte møtelederen/-e. Den valgte sekretæren fører protokoll over alle fremkomne forslag og vedtak.
Møteprotokollen underskrives av møtelederen/-e og de to valgte protokollunderskriverne.

§ 5-1-4 ÅRSMØTESAKER
Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:
• Årsberetning
• Regnskap og revisjonsberetning
• Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid
• Innkomne forslag
• Fylkesforeningens aktivitetsplan
• Fastsettelse av styrehonorar
• Budsjett
• Valg
Årsmøtet plikter å sende inn undertegnet årsmøteprotokoll til Enhetsregistret, Brønnøysund.
Samtidig gjøres endringer av styrets sammensetning elektronisk ved å gå inn på Enhetsregistret, Brønnøysund.

§ 5-1-5 FORSLAG
Alle medlemmer kan foreslå saker for årsmøtet. Slike saker må være fylkesstyret i hende senest 4 – fire uker før årsmøtet.

§ 5-1-6 VALG
Årsmøtet velger:
a) Fylkesstyret:
Leder
Nestleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Halvparten av styret er på valg hvert år

b) 2 revisorer eller registrert revisor (dersom myndighetene ikke har andre krav til revisor)

c) Valgkomité:
Leder
2 medlemmer

Valgkomiteen velges etter innstilling fra fylkesstyret
Valgkomiteen i fylkesforeningene bør tilstrebe å etterkomme de samme retningslinjer og rutiner som den sentrale valgkomiteen
Funksjonstid for alle verv er 2 år.

§ 5-1-7 AVSTEMNING
Alle vedtak på ordinært og ekstraordinært årsmøte fattes med alminnelig flertall.

§ 5-2 FYLKESSTYRET
§ 5-2-1
Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.

§ 5-2-2 SAMMENSETNING
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som sekretær og kasserer blir ivaretatt.

§ 5-2-3 OPPGAVER
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.
Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.
a) Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
b) Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
c) Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
d) Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
e) Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
f) Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
g) Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
h) Drive aktivt medlemsverving
i) Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

§ 5-2-4 ENGASJEMENT I PRIVATE ORGANISASJONER, STIFTELSER M.V.
Fylkesforeningens engasjement i private organisasjoner, stiftelser mv. skal rapporteres til hovedstyret.

§ 5-2-5 MØTER
Styrets leder har ansvar for innkalling til fylkesstyrets møter. Det skal også holdes møte når minst halvparten av styrets medlemmer krever det.
Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 1 – en uke før møtet.
Fylkesstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.
Alle avgjørelser fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet vil leder ha dobbeltstemme. I leders fravær vil nestleder ha dobbeltstemme.
Det føres protokoll fra fylkesstyrets møter. Protokollen legges fram for godkjenning i det påfølgende møte.

§ 5-2-6 FORVALTNING
Dersom ikke nytt fylkesstyre er valgt innen utgangen av februar, skal fylkesforeningens økonomi umiddelbart overføres til hovedstyrets forvaltning ved sekretariatet.
Sekretariatet melder fra til Enhetsregisteret, Brønnøysund

KAP. 6 KONTROLLUTVALGET

§ 6-1 Kontrollutvalget skal påse at vedtekter og beslutninger bli fulgt.

§ 6-2 SAMMENSETNING
Kontrollutvalget består av leder, nestleder, 1 medlem, og 1 varamedlem. Disse kan ikke inneha andre tillitsverv i organisasjonen, eller ta på seg oppgaver i organisasjonen hvor det kan bli usikkerhet om habiliteten.

§ 6-3 RETNINGSLINJER FOR KONTROLLUTVALGET

1. OPPGAVER
Kontrollutvalget skal:
a) Påse at hovedstyret utfører sine oppgaver i samsvar med foreningens formål, vedtekter, handlingsplan og vedtak fattet av landsmøtet
Grunnlag:
– Hovedstyrets saksdokumenter og protokoller for hvert møte
– Landsmøtets sakspapirer og landsmøteprotokoll
– Landsmøtevedtak fra de tre siste landsmøter
– Handlingsplanen / Årets prioriterte tiltak
– Sekretariatet sender aktuelle dokumenter i kopi til kontrollutvalget samtidig som det sendes til hovedstyret. Andre dokumenter fås fra sekretariatet
– Kontrollutvalgets medlemmer samsnakker / mailer innen en tidsfrist for å utveksle synspunkter og for eventuelt å legge plan for videre arbeid. Det skrives et kort sammendrag / konklusjon for hver gang (del av dokumentasjon for årsrapporten)
– Kontrollutvalget er ankeinstans i saker som berør suspensjon og eksklusjon. Se kap 8, § 8-5.
b) Påse at eventuelle merknader fra revisor blir fulgt opp
Kontrollutvalget setter opp en tidsplan for oppfølging, samt avtaler hvem som tar ansvar for det
c) Kontrollere foreningens økonomiforvaltning
– Orientere seg via sakspapirer jfr. punkt a), regelmessige samtaler med regnskapsfører, og hvis nødvendig kontakt med revisor
d) Etter anmodning fra landsmøtet, hovedstyret, fylkesforeningene eller ansatte vurdere spesielle organisasjonsmessige og økonomiske forhold
e) Ta opp med hovedstyret, deretter eventuelt med fylkesforeningene, dersom det avdekkes forhold som ikke er i samsvar med foreningens formål, vedtekter, handlingsplan og vedtak fattet av landsmøtet
f) Kontrollutvalget skal påse at landsmøtet blir gjennomført etter vedtektene

Medlemmene må selv vurdere sin habilitet jfr. kap. 6 § 6-2 i heftet «Vedtekter»

2. MØTE-OG TALERETT
a. Kontrollutvalget har møte- og talerett i alle foreningens organer vedrørende sine oppgaver
– Alle medlemmer i kontrollutvalget møter på landsmøte. Leder og nestleder på Organisasjonskurs

3. RAPPORT
a. Kontrollutvalget skal avgi årlig rapport, jfr. vedtektenes § 3.5, for landsmøteperioden
b. Rapporten skal bl.a. inneholde:
– Uttalelse om foreningens virksomhet har vært i samsvar med formål, vedtekter og bestemmelser gitt av landsmøtet
– Gjennomgang av siste landsmøtes saker med kommentar om hvordan hver enkelt sak er behandlet
– Uttalelse om saker som har vært til behandling

4. OPPLYSNINGER
a. Kontrollutvalget kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument fremlagt, og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre sine oppgaver
Alle ledd i organisasjonen som får en henvendelse fra kontrollutvalget skal gi et skriftlig svar tilbake, samt forelegge den dokumentasjon som kontrollutvalget ber om

5. SAKSBEHANDLING
a. Saksbehandlingen skal påbegynnes innen 6-seks uker fra kontrollutvalget har bekreftet mottak av saken
b. Kontrollutvalget gir skriftlig tilbakemelding i alle henvendelser / saker. Hovedstyret skal ha kopi av tilbakemeldingen
c. Kontrollutvalgets mandat er å behandle sakene i henhold til foreningens formål, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet
d. Det skrives saksprotokoll for hver enkelt sak. Saksprotokoll samt innhentede saksdokumenter lagres i sekretariatet

6. KONTROLLUTVALGETS ARBEID
a. Møter
– Kontrollutvalget har ett fast møte i året, tidfestet til innen utgangen av mars
– Ved saksbehandlinger kan kontrollutvalget møtes så ofte som utvalget mener er nødvendig / påkrevet
– Det skal føres protokoll fra alle møtene

b. Taushetsløfte
– Kontrollutvalgets medlemmer skriver under på erklæring om taushetsplikt

c. Behandle saker etter faste rutiner
– Alle enkeltsaker skal behandles likt når det gjelder saksgang
– Alle medlemmer og varamedlemmer i utvalget skal inneha felles informasjon og kunnskap om utvalgets arbeid og kommunikasjon utad

d. Saker som sendes til kontrollutvalget
Når én i organisasjonen har en sak som må sees nærmere på:
– Om mulig, først snakk med den det gjelder – forsøk å løse problemet / misforståelsen på laveste nivå. Dersom det ikke lar seg løse, gå tjenestevei for å klargjøre problemet. Løses ikke problemet på disse nivåene, sendes saken til kontrollutvalget
– Saker til kontrollutvalget skal være skriftlige. Gjelder også henvendelser fra enkeltpersoner (medlem, tillitsvalgt eller ansatt) i Norsk Fosterhjemsforening. Henvendelser fra et fylkesstyre, hovedstyret eller valgkomitéen i Norsk Fosterhjemsforening, skal være begrunnet i et vedtak
– Henvendelsen skal inneholde en redegjørelse for problemstillingen, hva som er gjort / hendt i saken, og navn på en kontaktperson som kontrollutvalget skal forholde seg til
– Den i kontrollutvalget som mottar en henvendelse, sender kopi til alle i kontrollutvalget umiddelbart

KAP. 7 VALGKOMITE

§ 7-1 SAMMENSETNING
Valgkomiteen består av leder, nestleder, 1 medlem og 1 varamedlem.

§ 7-2 OPPGAVER
Valgkomiteen skal avgi innstilling til landsmøte over kandidater til følgende verv:
• Leder, nestleder, 4 medlemmer, 4 varamedlemmer til hovedstyre.
• Leder, nestleder, 1 medlem, 1 varamedlem til kontrollutvalg.
Valgkomiteens innstilling av kandidater til hovedstyre og kontrollutvalg legges ut på intranett sammen med øvrig saksliste og saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøtet finner sted.

KAP. 8 GENERELLE BESTEMMELSER FOR ORGANISASJONEN

§ 8-1 SAKSGANG
Saker til behandling på landsmøtet og i hovedstyret fremmes av fylkesforeningene, hovedstyret, kontrollutvalget og generalsekretær.

§ 8-2 REGNSKAP
Regnskapsåret følger kalenderåret. Dette gjelder alle ledd i foreningen.

§ 8-3 VEDTEKTSENDRINGER
Vedtektsendringer kan bare skje på ordinært landsmøte. Endringsforslag må være angitt i innkallingen. Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall.

§ 8-4 PERMISJON FRA TILLITSVERV
Dersom det foreligger saklig grunn kan tillitsvalgt innvilges permisjon fra sitt tillitsverv i en begrenset periode. Permisjonssøknad skal fremsettes av den tillitsvalgte og avgjøres av fylkesforeningen der det gjelder en tillitsvalgt i fylkesforeningen, og hovedstyret der det gjelder tillitsvalgt i hovedstyret.

§ 8-5 SUSPENSJON OG EKSKLUSJON
1. Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å suspendere en tillitsvalgt fra alle verv i organisasjonen:
a) Den som handler i strid med Norsk Fosterhjemsforening sine vedtekter, etiske retningslinjer og vedtak eller på annen måte opptrer slik at det skader organisasjonen, eller organisasjonens omdømme.
b) Den som på grunn av sitt personlige forhold ikke anses egnet til å presentere organisasjonen.
Vedtaket om suspensjon gjelder to år fra vedtaket er fattet.
2. Hovedstyret kan med 2/3 flertall vedta å ekskludere som medlem av organisasjonen:
a. Den som ved sin opptreden skader organisasjonen, eller organisasjonens omdømme eller hindrer organisasjonens arbeid.
b. Den som på illojal måte opptrer som om vedkommende representerer organisasjonen
c. Kontrollutvalget er ankeinstans. Ankefrist 3 uker.
3. En forutsetning for å inneha tillitsverv, både sentralt og i fylkesforening er at vedkommende er medlem av Norsk Fosterhjemsforening. Dersom medlemskap avsluttes, uansett årsak, trer personen automatisk ut av alle tillitsverv.
Før hovedstyret tar stilling til en sak om suspensjon eller eksklusjon, skal den det gjelder ha rett til å uttale seg. Sekretariatet forbereder saken for hovedstyret og avgir sin innstilling. Vedkommende skal varsles skriftlig med frist for å uttale seg.

§ 8-6 OPPLØSNING
§ 8-6-1 BESLUTNING
Beslutning om å oppløse foreningen skal vedtas av 2 – to påfølgende landsmøter, hvorav det første må være et ordinært landsmøte.
Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på begge landsmøtene.

§ 8-6-2 OVERFØRING AV VERDIER
Dersom foreningen oppløses, skal foreningens samlede verdier etter at alle forpliktelser er dekket, tilfalle virksomhet som ideologisk og praktisk er nærliggende foreningens arbeidsområde. Nærmere beslutning om dette fattes av landsmøtet.

§ 8-6-3 FYLKESFORENING
Dersom en fylkesforening oppløses, forvaltes fylkesforeningens midler av hovedstyret. Dersom ny fylkesforening ikke er etablert innen 5 år, bestemmer hovedstyret hvordan midlene skal disponeres.

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN
1. Lederen i komiteen har ansvaret for at arbeidet i valgkomiteen kommer i gang
2. Valgkomiteen skal sende en oversikt til alle fylkesforeninger over de kandidater som landsmøtet skal velge, og hvem som har frasagt seg gjenvalg
Dersom en tillitsvalgt ikke ønsker gjenvalg, må valgkomiteens leder varsles i god tid før landsmøtet avholdes. Oversikten vedlegges saksdokumenter før landsmøtet
3. Alle medlemmer og fylkesforeninger, kan fremme forslag til kandidater. Valgkomiteen skal kun forholde seg til skriftlige forslag hvor det klart fremkommer hvem som står bak forslaget. Valgkomiteen kan selv ta kontakt med eventuelle kandidater
4. Dersom et medlem av valgkomiteen blir foreslått, og viser seg villig til å stille til valg, skal vedkommende ikke delta i det videre arbeid i komiteen
5. Skriftlige forslag sendes leder for valgkomiteen som skal bekrefte mottakelsen skriftlig innen 3 -tre uker. Fristen for innsendelse av forslag til kandidater fastsettes av valgkomiteen. Kopi av innkomne forslag sendes sekretariatet. Dersom fylkesforeninger eller enkeltmedlemmer ønsker å se de innkomne forslagene, skal de henvende seg til sekretariatet
6. Valgkomiteens innstilling, med en kort presentasjon av hver kandidat, skal vedlegges med sakspapirene til landsmøtet. Valgkomiteen kan endre sitt forslag dersom omstendighetene tilsier det
7. Det skal føres egen valgkomitéprotokoll
8. Ved uenighet i valgkomiteen skal dette protokolleres og tas med i forslaget
9. Valgkomiteen kan kun foreslå personer som har sagt seg villig til å ta valg. Valgkomiteen skal kontakte de foreslåtte kandidater for å få bekreftet at de er villige
10. Valgkomiteens medlemmer har taushetsplikt vedrørende personlige opplysninger som de får, eller innhenter, i forbindelse med sitt arbeid
11. Valgkomiteens utgifter dekkes av Norsk Fosterhjemsforening på bakgrunn av vedtatt budsjett
12. Valgkomiteen møter på landsmøtet og fremlegger forslaget. Det blir foretatt en kort presentasjon av kandidatene
13. Valgkomiteen har tale- og forslagsrett på landsmøtet i spørsmål som angår valg
14. Valgkomiteens medlemmer bør være tilstede på organisasjonskurs og andre fora i organisasjonen hvor de kan skaffe kandidater til valg
15. Saksframlegg til hovedstyret sendes alle medlemmer i valgkomiteen
16. Valgkomiteen konstituerer nytt hovedstyremedlem og / eller kontrollutvalgsmedlem i valgperioden. Konstitueringen skjer etter innkomne forslag, samtale og valgkomiteens samlede avgjørelse. Konstitueringen skal være skriftlig og legges opp som sak i hovedstyre
17. Valgkomiteen skal innen 1 – første juni i landsmøteåret informere hovedstyre hvordan det ligger an med kandidater til hovedstyre og kontrollutvalg
18. Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med saksdokumenter 6 – seks uker før landsmøte finner sted. Innstillingen med nødvendig papirer (CV m.m.) må oversendes sekretariatet 2 – to uker før utsendingen av landsmøtepapirer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING OG DISPONERING AV FORENINGENS EGENKAPITAL
(vedtatt på Landsmøtet i 2007)
1. Norsk Fosterhjemsforenings egenkapital består av:
a. Bunden egenkapital
b. Fri kapital

2. Norsk Fosterhjemsforenings landsmøte fastsetter den bundne egenkapitalens størrelse, og disponering av denne

3. Bunden egenkapital:
Den bundne egenkapitalen skal sikre foreningens drift i en krisesituasjon, f.eks. ved avvikling.
Forslag til størrelse på den bundne egenkapitalen:
a. Dekket løpende utgifter for ca. 6 måneder, p.t.
kr. 1 000 000,-

4. Den bundne egenkapitalen skal plasseres på vilkår, der det skal legges vekt på:
a. Likviditet (maksimum 12 måneders bindingstid)
b. Sikkerhet
c. Avkastning
Hovedstyret fatter vedtak om plassering

5. Landsmøtet ordinært eller ekstra ordinært, kan gi hovedstyret fullmakt til å disponere hele eller deler av den bundne egenkapitalen

6. Fri egenkapital:
a. Den frie egenkapitalen kan brukes til driftskapital etter beslutning av Norsk Fosterhjemsforenings landsmøte
b. Hovedstyret kan fatte vedtak om bruk av inntil 20 % av den frie egenkapitalen pr budsjettår
c. Den frie egenkapitalen kan brukes for å dekke svingninger i foreningens behov for likvide midler. Det forutsettes at det utarbeides likviditetsbudsjett som vedtas av hovedstyret
d. Eventuelt underskudd dekkes først av den frie egenkapitalen, deretter belastes den bundne egenkapitalen
e. Hovedstyret fatter vedtak om plassering av den frie egenkapitalen.
Det må spesielt legges vekt på likviditetselementet når den frie egenkapitalen skal plasseres

7. Forslag om bruk av mer enn 20 % av den frie egenkapitalen forutsetter vedtak i Norsk Fosterhjemsforenings landsmøte