Tiltaksplaner

Tiltaksplan 2019

Utover satsningsområdene arbeides det kontinuerlig etter foreningens formålsparagraf jfr. § 1-1 Foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen fosterhjemsomsorgen

1. Sikre fosterbarn gode oppvekstvilkår

a) Medvirkning for alle barn i fosterhjem.
b) Alle fosterbarn sikres riktig og tilstrekkelig hjelp og tiltak til rett tid ved alle livets overganger i perioden 0-23 år.
c) Alle unge mellom 18 og 23 år som fortsatt er tilknyttet fosterhjemmet, skal gis et trygt og forutsigbart tilbud om ettervern.
d) Alle fosterbarn skal kjenne sin kulturarv
e) At barnevernet anerkjenner fosterforeldrenes egne (biologiske) barn som en del av fosterfamilien.
f) Arbeide for at aldersgrensen for ettervernstiltak økes til minst 25 år.

2) Forbedre fosterhjemmenes rammevilkår og utviklingsmuligheter

a) Samarbeidsmanualer for Bedre samarbeid sluttføres
b) Fortsatt arbeide for delvis partsrettigheter, generelt styrke fosterforeldres rettigheter.
c) Arbeide for forutsigbare økonomiske rammevilkår
d) Kompetansehevning og nettverksbygging for fosterforeldre

3) Styrke Norsk Fosterhjemsforening som en attraktiv interesseorganisasjon

a) Delvis partsrettigheter for fosterforeldre.
b) Kompetansehevning og nettverksbygging for fosterforeldre.
c) Revidering av nåværende kommunal fosterhjemsavtale.
d) Arbeide for statusheving i samarbeidsrelasjon med barnevernet.
e) Bedre og mer rettferdige økonomiske rammevilkår for fosterforeldre i forhold til det barnet som er plassert.
f) Videreutvikle fylkeslederrollen og fylkesstyrene gjennom organisasjonskurs og ledersamling.
g) Utvikle og styrke rådgivningstjenesten i sekretariatet
h) Profilere Norsk Fosterhjemsforening i alle ledd
i) Medlemsverving
j) Fremme FN-dag for fosterhjem
k) Arbeide med fosterhjemsarbeid/høringer på alle plan i organisasjonen