Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2018

Nestleder

Heidi Lillebø Knardal
906 77 483
knardalheidi@gmail.com

Leder

Jarle Knut Hånes
91885576
jarle.knut.hanes@tussa.com

Sekretær

Rune Nilsen
94828686                                                                                                                                                                                                                               rn.fhjem66@gmail.com

Kasserer

Elisabeth Ryste
90992438
e.ryste@online.no

Varamedlem

Grethe Muriaas Huse
41315118
murhuse@yahoo.no

Studieleder

Kristin Helene Kalvøy
95918363
krihelkal@hotmail.com

Varamedlem

Silje Meinseth
98820061
ivar-mei@frisurf.no