Styret

Viser til vedtektene § 5-2 Fylkesstyret

Fylkesstyret er fylkesforeningens øverste myndighet mellom årsmøtene.
Fylkesstyret består av leder og det antall styremedlemmer og varamedlemmer som årsmøtet velger. Fylkesstyret konstituerer seg selv slik at funksjonene som nestleder, sekretær og kasserer blir ivaretatt.
Fylkesstyret forestår ledelsen av fylkesforeningen og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt annet organ.

Fylkesstyret kan organisere driften av fylkesforeningen slik styret finner det formålstjenlig.

  1. Utføre sine oppgaver i samsvar med foreningens formål og fylkesforeningens aktivitetsplan
  2. Ivareta kontakt og samarbeid med hovedstyret og sekretariatet
  3. Ivareta kontakt og samarbeid med offentlige myndigheter på fylkes- og lokalplan
  4. Utarbeide årsberetning, regnskap og forslag til aktivitetsplan og budsjett
  5. Forberede saker til årsmøtet og gi sin innstilling til disse
  6. Sørge for gjennomføring av årsmøtevedtak
  7. Delta aktivt i utformingen av Norsk Fosterhjemsforenings handlingsplan
  8. Drive aktivt medlemsverving
  9. Informasjon fra hovedstyret og sekretariatet videreformidles til fylkesstyrets medlemmer. Relevant informasjon videreformidles av fylkesstyret til øvrige medlemmer i fylket

Styret 2019

Leder

Siv Camilla Holten

holtensivcamilla@gmail.com

951 87 520

Nestleder

Trine Stav Rushfeldt

trstarus@frisurf.no

970 41 710

Kasserer

Tommy Hæggernæs

tommy@trollnet.no

410 34 150

Styremedlem

Jim Gaute Olsen

kvitkval1@hotmail.com

415 74 357

Styremedlem

Gro Irene Harila

eljusa@outlook.com

957 21 670

Styremedlem

Tone Helen Riise

thriise@hotmail.com

402 39 464

Varamedlem

Randi Hæggernæs

randi.h@trollnet.no

410 34150

Varamedlem

Kristin Lamo

kristinlamo@gmail.com

414 73 447