Kurs: Vold og seksuelle overgrep mot barn

JobbAktiv inviterer til et praksisnært kurs for alle som arbeider med barn: Forebygging, avdekking og oppfølging

14.-15. mars 2019 på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen.

Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi holder et levende kurs om et av de vanskeligste tema for ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, sykehus og barnevern. Det handler om vold og seksuelle overgrep mot barn. Hvordan forebygge? Hvordan avdekke?  Hvordan følge opp? Kurset går over to dager, og tar for seg en rekke aktuelle tema.

Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet. 

Les mer og meld deg på her.

Forskningsrapport: Adopsjon som barneverntiltak

«Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er blitt gjennomført ved Universitetet i Bergen, og er finansiert av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir). Dette er en studie om hvordan lovgivningen om adopsjon uten samtykke fra biologiske foreldre som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har hatt som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. Forskningen er basert på et omfattende kvalitativt og kvantitativt datamateriale samlet inn i perioden juni 2017 til desember 2018.»

Forskningsrapporten kan leses her.

 

Medlemskontingent 2019

Årets fakturaer av medlemskontingent er sendt ut! Vi tenker på miljøet, og har derfor sendt ut så mange fakturaer som mulig på e-post. De medlemmer vi ikke har riktig e-postadresse til, vil få faktura i posten.
Når du betaler fakturaen vil du få mulighet å velge at få e-faktura neste gang.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet på organsasjonssekretaer@fosterhjemsforening.no hvis du har spørsmål.

Tusen takk for at du er medlem i Norsk Fosterhjemsforening!

Vi ønsker innspill til forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter.

Les hele høringsbrevet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. februar 2019!

Følgende berør pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem:

2.7 Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem
Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem ble opprettet ved lov 12. februar 20 l O nr. 4. I § l gis rammene for hvem som omfattes av pensjonsordningen. Den gjelder for oppdragstaker i beredskaps- eller familiehjem som har inngått oppdragskontrakt med staten og oppdragstakeren mottar godtgjørelse som utgjør 35 prosent eller mer av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag. Med mindre annet er bestemt i loven, har oppdragstakeren samme rettigheter og plikter som et medlem i Statens pensjonskasse, og oppdragsgiver har samme rettigheter og plikter som arbeidsgiver i lov om Statens pensjonskasse.

Dagens minstegrense i pensjonsordningen for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem ble opprinnelig satt ut fra daværende minstegrense etter lov om Statens pensjonskasse. Med virkning fra l. april 2016 ble minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse redusert fra 14 timer per uke til 20 prosent stilling. Det vises til Prop. l 56 L (2014-2015) og Innst. 76 L (2015-2016) om bakgrunnen for reduksjonen. Departementet foreslår tilsvarende endring av minstegrensen for rett til medlemskap i Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem. Forslaget er at minstegrensen reduseres fra 35 prosent til20 prosent av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag. Lovforslaget er utarbeidet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

Det er få statlige fosterhjem med deltidsoppdrag i Bufetat. Det er særlig i tilfeller hvor en oppdragstaker har et 100 prosent oppdrag som familiehjem, og hvor oppdragstakers ektefelle/partner eller andre i hjemmet frikjøpes for en kortere periode som forsterkning for å bidra til fortsatt positiv utvikling for barnet. I 2017 var det totalt 21 oppdragstakere med deltidsoppdrag. Av disse var det 3 oppdragstakere som hadde mellom 20 og 35 prosent av godtgjørelsen for heltidsoppdrag. I 6 tilfeller utgjorde oppdraget under 20 prosent av heltidsoppdrag, og i 12 tilfeller utgjorde godtgjørelsen 35 prosent eller mer av godtgjørelsen for heltidsoppdrag.
Se lovforslaget i punkt 5.7.

5. 7 Lov 12. februar 201 O nr. 4 om pensjonsordning for
oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

VII
I lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem skal § l andre ledd lyde:
Loven gjelder for oppdragstaker som mottar godtgjørelse som utgjør 20 prosent eller mer av godtgjørelse for et heltidsoppdrag.

 

Aktiv Ung konferansen 2019 – Mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeider for en bedre hverdag for sin målgruppe. Ett av tiltakene er deres årlige, nasjonale konferanse. Årets Aktiv Ung konferanse har fått undertittelen «Mestring» og finner sted 12-13. mars 2019, i Bergen.

Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan utvikling av selvtillit, selvfølelse, selvforståelse og psykologisk motstandskraft vikler seg inn i hverandre gjennom livet. Inkludering og deltakelse har liten verdi dersom det ikke kombineres med mestring. For å fungere som hele mennesker er mestring betydningsfullt. Erfaringer øker selvtilliten og kunnskapen om hva som skal til for å mestre nye oppgaver igjen.
For barn og unge med funksjonsnedsettelser er utviklingen ofte annerledes, og mestringserfaringene kan være både få og negative. Det trengs tilrettelegging, veiledning og motivasjon for å mestre mye av det som andre naturlig får til. Konferansen vil belyse ulike perspektiver på dette.

Dato: 12.-13. mars 2019
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, på Bryggen i Bergen

Les mer og meld deg på her!

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn og traumer».
Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser. 

ForelesereMarianne Straume  – Spesialist i klinisk psykolog.  Arbeider ved Senter for Krisepsykologi

Dato: 6. februar, 2018
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1540,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 21. februar 2018

Les mer og meld deg på her!

God Jul og Godt Nytt År!

Pressemelding fra Norsk Fosterhjemsforening

Tryggere rammer for fosterhjem?

Fosterhjemsutvalgets rapport «Trygge rammer for fosterhjem» foreligger i dag. Denne bidrar neppe til tryggere rammer for fosterhjem og derfor heller ikke til økt rekruttering av fosterforeldre, sier en skuffet styreleder Lene P. Våmartveit. 

Norsk Fosterhjemsforening har i mange år prøvd å få frem at et fosterhjem ikke er et vanlig hjem, men et hjem som skal gi spesialisert omsorg til barn med store sammensatte behov.  Mange fosterbarn har en bagasje med belastninger og smerteuttrykk som fosterhjemmet må ha garantier for å få hjelp til å kunne håndtere gjennom trygge rammer.

Det offentlige synes å fremstille fosterbarn som et hvilket som helst annet barn som bare trenger et vanlig hjem. Dette vitner om at man ikke har forstått kompleksiteten. Det bidrar til en romantisering av fosterhjemsomsorgen. Man underslår de særdeles store utfordringer som mange hjem står alene i. Når rammevilkårene som foreslås bygges på dette uriktige grunnsynet, bidrar det til tiltak som ikke treffer – og dermed økt utrygghet. For å skape trygghet trenger fosterhjem at man forstår deres hverdag.

Vi opplever det er et legmannsperspektiv og ikke et fagperspektiv som er grunnlaget for utvalgets forslag til løsninger.

Vi registrerer at man foreslår et konfliktløsningsorgan ved konflikter mellom barnevernstjeneste og fosterhjem, oppbygging av spisskompetansemiljø og mer forskning, men vi er nå på overtid med løsninger innen fosterhjemsomsorgen, og vi må se nøyere på hva dette konkret innebærer.

Utvalgets rapport skal på høring og Norsk Fosterhjemsforening vil nå lese utvalgets rapport grundig. På basis av tilbakemelding fra våre medlemmer vil vi komme med høringsinnspill.

 

 

Her kan du lese NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem:

Pdf: NOU 2018:18

Regjeringen.no: NOU 2018:18 

Pressemelding fra Fosterhjemsutvalget

Statsråd Helleland mottar utredning om fosterhjemsomsorgen

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland mottar tirsdag 18.desember kl. 10 en offentlig utredning om rammebetingelsene for ordinære fosterhjem.

Følg pressekonferansen her!

Utvalget har utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien.

Fosterhjemsutvalget ble satt ned i april 2017, les mer om utvalget og mandatet.

Tid: Tirsdag 18.desember kl.10.00

Sted: Presserommet i R6, Teatergata 9

Pressekonferansen blir overført på nett-TV på regjeringen.no, og utredningen publiseres også på nett.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Sarah Pierstorff, tlf. 99 01 10 88