Møte mellom Norsk Fosterhjemsforening og Fosterhjemsutvalget

Norsk Fosterhjemsforening er invitert til møte med Fosterhjemsutvalget (opprettet ved kgl.res 21 april 2017) 23.08 i Barne- og likestillingsdepartementet.

Utvalget ønsker å vite mer om Norsk Fosterhjemsforenings interesseområder. Hovedformålet med møtet er å diskutere problemstillinger knyttet til utvalgets mandat, og utvalget har oversendt følgende områder de ønsker svar på:

  • På hvilke områder mener Norsk Fosterhjemsforening at det er størst utfordringer når det gjelder faglig oppfølging og økonomisk forutsigbarhet i dag?
  • Hvilke endringer i dagens system ser dere behov for?
  • Er det etter deres mening behov for større grad standardisering av godtgjøring og forsterkning? Har Norsk Fosterhjemsforening forslag til hvilke virkemidler som bør iverksettes i ulike situasjoner?
  • Det er et ønske om at andre kommunale tjenester i større grad skal bidra for å gi helhetlig støtte til barnet og fosterhjemmet. Hvilke andre kommunale tjenester mener Norsk Fosterhjemsforening at barneverntjenesten bør samarbeide mer med, og hvordan?
  • Mener Norsk Fosterhjemsforening at det er behov for endring i fosterhjemsavtalen(fra 2010)? På hvilke punkter bør fosterhjemsavtalen endres?
  • Har Norsk Fosterhjemsforening noen tanker om hvordan interessekonflikter/-motsetninger mellom barnevernstjenesten og fosterforeldrene kan håndteres?
  • Har Norsk Fosterhjemsforening synspunkter på hvordan praksis og rammevilkår for samarbeid/samvær med barnets foreldre påvirker fosterhjemsoppdraget og fosterforeldrenes situasjon?

Send korte innspill til hvert av kulepunktene før 23.08 til post@fosterhjemsforening.no

Flyer til Arendalsuka

Norsk Fosterhjemsforening har utarbeidet en flyer som skal deles ut under Arendalsuka. Vedlagt finner du et hefte med forklarende tekst til brosjyren. Følg oss på Facebook og web for løpende oppdateringer gjennom uken.

Arendalsuka 2017 – forklarende tekst til brosjyre

Arendalsuka

For tredje år på rad stiller Norsk Fosterhjemsforening med stand på Arendalsuka for å møte og påvirke politiske partier. I år har Norsk Fosterhjemsforening invitert alle politiske parti for å få et møte med en av deres politiker ved standet. Vårt spørsmål vil være i hvilken grad deres parti vil arbeide for å sikre fosterbarnets og fosterhjemmets grunnleggende juridiske rettigheter, og om vi kan regne med partiets støtte i disse sakene.

Avtaler så langt under uken:
Tirsdag kl. 13.00: Besøk fra Frp Inger Gedich Losius
Tirsdag kl. 16.00: Besøk fra MDG Mona Nicolaisen
Onsdag kl. 11.00: Besøk fra Sp Kjersti Toppe
Onsdag kl. 13.00: Besøk fra Krf Geir J Bekkevold
Torsdag kl. 14.00: Besøk fra Venstre Ketil Kjenseth
Hele uken kjører VOFO rebus fra stand til stand – en av bokstavene kan du hente hos oss!

På plass vil Norsk Fosterhjemsforening bli representert av Fylkesforeningen Aust-Agder, Hovedstyre og sekretariatet. Velkommen til oss for samtale og informasjon om fosterhjem. Vi oppdaterer løpende på Facebook og web hele uken.

Vi ses på Kanalplassen 2 i Arendal!

Fosterforeldre og NAV – siste nytt

Stortinget ba 11. mai 17 regjeringen om snarest å sikre en overgangsordning slik at fosterforeldre ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre i forhold til NAV regelverket. Regjeringen har imidlertid ikke hastverk, og har informert om at regelendring først kan finne sted fra 1.1.2018.

Norsk Fosterhjemsforening anser at fosterforeldre og fosterbarn har ventet lenge nok, og ytterligere forsinkelse er ikke akseptabelt!

Norsk Fosterhjemsforening og stortingsrepresentant fra AP Lise Christensen anser ikke at regjeringen har fulgt opp vedtaket om krav til snarlig iverksettelse. Budsjett hensyn, slik anført av regjeringen for at det tar tid, kan ikke være saklig grunn.

Christensen står på for fosterforeldre, og har sendt arbeids- og sosialministeren kritiske spørsmål og viser til at regjeringen har flere virkemidler til rådighet for snarlig iverksetting.  Arbeids og sosialministeren må nå skriftlig redegjøre for hvorfor man bruker så lang tid. Christensen peker på at fosterforeldre taper mye penger på at ordningen ikke iverksettes.

Bakgrunn:

Fosterforeldre som kommer i en vanskelig livs situasjon hvor de blir syke eller arbeidsledige og trenger NAV for ytelse til livsopphold opplever ofte store problemer i et rigid NAV regelverk. Mens mange fosterforeldre som frisk har oppebåret både lønn i jobb utenfor hjemmet og fosterhjemsgodtgjørelse for fosterhjemsoppdraget, vil man, dersom man blir syk/ arbeidsledig oppleve at man pga beregningsregler hvor fosterhjemsgodtgjørelsen skal komme til fradrag,  kan risikere å ikke får rett på NAV ytelse, men alene må greie seg på fosterhjemsgodtgjørelsen, eller at NAV ytelsen blir kraftig redusert.    Fosterhjemsgodtgjørelsen kommer nemlig til fradrag etter beregningsregler som er lite gunstig for fosterforeldre. Bufdir har i en egen utredning fra 2015 pekt på det urimelige i hvorledes regelverket slår ut for fosterforeldre, og tatt til ord for endringer i regelverket, for å ivareta fosterhjemmets særskilte situasjon.

Norsk Fosterhjemsforening har jobbet iherdig i mange år for å få politikere til å forstå alvoret i dette, og å få til endring i praksisen. Ved hjelp av et modig medlem av foreningen, som stod frem i media med sin situasjon, og ved hjelp av forslag fra SV og Venstre, har saken blitt drøftet av landets folkevalgte. 11. mai ble arbeidet for saken kronet med seier da Stortinget fattet vedtak som påla regjeringen snarest å iverksette en overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser som sikrer at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre. Ordningen skal gjelde frem til et nytt regelverk for fosterhjem er på plass.  I debatten som ledet til vedtaket priser stortingsrepresentanter fra ulike partier den fantastisk viktige jobben som fosterforeldre utfører, og arbeidet til Norsk Fosterhjemsforening.

Norsk Barnevernkongress 2017

Norsk barnevernsamband ønsker velkommen til norsk barnevernkongress i Oslo 20-22 september 2017. Tematikken for årets kongress er norsk barnevern i en mangfoldig verden. Følg linken under for påmelding og informasjon om årets program.

www.barnevernkongress.no

Arendalsuka – Invitasjon til politikerne

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 

Arendalsuka 2017 avholdes 14-19 august. Det er et partipolitisk uavhengig arrangement, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Norsk Fosterhjemsforening er i år som tidligere tilstede på arrangementet, og håper på gode og informative samtaler med representanter fra de politiske partiene, om de sakene som opptar oss som fosterforeldre. Vi har i år tatt kontakt med alle de politiske partiene for å invitere en representant til et kort møte med oss ved vår stand under Arendalsuka.

Vårt spørsmål til hvert av de politiske partiene vil være i hvilken grad deres parti er et parti som vil ivareta fosterbarnet og fosterhjemmet, og om vi kan regne med partiets støtte i disse sakene.

Vedlagt finner du brevet Norsk Fosterhjemsforening har sendt ut. Vi er spent på hvordan politikerne vil svare på våre spørsmål og ser frem til å være synlige og representere våre medlemmer på arrangementet! 🙂

Invitasjon til et møte med Norsk Fosterhjemsforening under Arendalsuka

Fosterhjem og avlastningstilbud

Norsk Fosterhjemsforening har sendt et brev til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Arbeids- og sosialdepartementet angående avlastningstilbud til fosterhjem. Foreningen uttrykker i dette brevet bekymring for konsekvensene av Høyesterettsdom HR-2016-1366 (Avlaster II-dommen). BLD har nå kommet med svar på denne henvendelsen.

Det fremgår av svaret at departementet vil fortsette å utrede dette spørsmålet, og arbeide med løsninger som kan gi enda større muligheter for fleksibilitet, inkludert ferieavlastning.

I brevet informeres det dessuten om at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om arbeidstidsregler som gjør det mulig å fortsatt kunne tilby døgn- og helgeavlastninger.

Svaret fra departementet. Fosterhjem og avlastningstilbud – Avlaster II dommen

Anmodning om å følge opp Stortingets vedtak om overgangsordninger vedrørende NAV

Norsk Fosterhjemsforening sendte den 02.06.17 en anmodning til Arbeids – og Sosialdepartementet og Barne – og Likestillingsdepartementet om at de snarest må innføre overgangsordninger for fosterforeldre i behov av ytelser fra NAV, i henhold til Stortingets vedtak. Norsk Fosterhjemsforening understreker at flere fosterforeldre har vært i kontakt med foreningen fordi de er usikre på om overgangsordningene allerede er igangsatt – og etterspør klarhet i hvordan de nå skal forholde seg til NAV.

Brevet fra Norsk Fosterhjemsforening kan leses i sin helhet ved å følge lenken under.

Anmodning til departementene om å følge opp stortingets vedtak

 

Prosjekt: Fosterbarns psykiske helse

Forskerne ved Uni Research Helse er nå i sluttfasen av datainnsamlingen til prosjektet «Fosterbarns psykiske helse». Norsk Fosterhjemsforening er involvert i prosjektet som søkerorganisasjon. 

Undersøkelsen er fortsatt åpen for deltakelse. Fosterfamilier på Sør – og Østlandet har mottatt påmelding i posten, og vi oppfordrer våre medlemmer fra disse regionene til å delta.

Kortfilmen under illustrerer et av de mange temaene forskningsprosjektet «fosterbarns psykiske helse» undersøker.

 

Pensjonsordning for frikjøpte, kommunalt ansatte fosterforeldre

Skien kommunale pensjonskasse (SKP) kan tilby ansatte i kommunen som er i pensjon uten lønn medlemskap i Skien pensjonskasse.

De viser til at det i §2-9 står at «et medlem har rett til å betale premie til TPO i inntil 2 år under pensjon uten lønn eller med delvis lønn for å få tiden medregnet som pensjonsgivende ved beregning av alderspensjon og eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon som kommer til utbetaling først etter at perminsjonstiden er utløpt.»

Vedlagt finner dere brevet fra Skien kommunale pensjonskasse til kommunens Barneverntjeneste. Vi anbefaler de av våre medlemmer som er frikjøpt fra en kommunal stilling på grunn av fosterhjemsoppdraget, å ta dette opp med barneverntjenesten og arbeidsgiver, for å se om en slik pensjonsordning er mulig å få til også i deres kommune.

Pensjonsordning for fosterforeldre med ansettelse i Skien kommune