Lovforslag om netthets

nrk.no står det at regjeringa vil straffe netthets mot offentleg tilsette og at det vil fremmes lovregulering av dette. Man er spesielt opptatt av å beskytte ansatte i barnevernet. Norsk Fosterhjemsforening har i dag sendt brev til justisdepartementet og BLD for å ivareta at også fosterforeldre beskyttes i lovforslaget.

Her kan du lese brevet som Norsk Fosterhjemsforening sendt til justisdepartementet og BLD.

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn og traumer».
Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser. 

ForelesereMarianne Straume  – Spesialist i klinisk psykolog.  Arbeider ved Senter for Krisepsykologi

Dato: 6. februar, 2018
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1540,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 21. februar 2018

Les mer og meld deg på her!

Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene

Bufdir skal revidere de statlige standardkontraktene for familie og beredskapshjem!
Norsk Fosterhjemsforening er invitert til å gi innspill på hva som bør endres i disse.

Vi ber om innspill fra dere som har erfaring med disse kontraktene, hvilke endringer som foreningen bør spille inn.
Send innspill til post@fosterhjemsforening.no

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt!

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt!
Informasjon og medvirkning for fosterbarn med utviklingshemming»
Torsdag 8. november 2018 fra kl.12.00 -15.00
Sted: Litteraturhuset, Alver, Østre Skostredet 5-7, Bergen

Alle barn i barnevernet har rett til å medvirke og bli hørt på egne premisser. Noen barn har behov for særlig tilrettelegging for at denne retten blir reell. Redd Barna setter i dette prosjektet fokus på oppfyllelse av retten til informasjon og medvirkning i barnevernet for fosterbarn med utviklingshemming. Fosterforeldre, ansatte i barnevernet, og noen fosterbarn, er intervjuet. Deres erfaringer og innspill til hvordan medvirkning kan realiseres for denne gruppen barn, er samlet i et hefte som vi håper kan synligjøre utfordringer og muligheter for medvirkning. Vi ønsker at heftet skal være til inspirasjon for fosterforeldre, ansatte i barnevernet og andre som er i kontakt med fosterbarn med utviklingshemming.

Prosjektet har fått tilskudd fra Bufdir (levekårstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne) og er utført i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, campus Sogndal.

Program

 • Servering av en enkel lunsj
 • Velkommen v/ Siri Skulstad Wangen, Regionleder Region Vest, Redd Barna
 • Innlegg fra Oddny Miljeteig (SV), leder av komiteen for helse og sosial i Byrådet i Bergen
 • Presentasjon av heftet v/ Hege Sundt, Ingvild Hollekve og Eireen Finden, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, campus Sogndal – med spørsmål og innspill fra salen
 • Hvordan snakke med barn med utviklingshemming/kognitive vansker v/ Ole Martin Hitland, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking campus Sogndal
 • Diskusjon og oppsummering. Utdeling av hefte

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er spesielt rettet mot fosterforeldre, ansatte i barnevernet og ansatte i tjenestetilbud for barn med utviklingshemming.

Pga. av matservering ber vi om påmelding innen mandag 5.11, kl.12. til Camilla Haug, Redd Barna Bergen, Camilla.Haug@reddbarna.no

Hvis du ønsker mer informasjon om programmet og/eller prosjektet, kan prosjektleder Hege Sundt kontaktes. Tlf. 918 17 814 – hege.sundt@hvl.no

VELKOMMEN!

 

Fosterhjemskontakt 5/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Kurs: Hvordan kan vi forstå

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Hvordan kan vi forså og fremme sped- og småbarns psykiske helse?».
Dagen gir en innføring i utviklingspsykologi, tilknytningsteori og mentalisering som et teoretisk og terapeutisk begrep, med forankring i praksis og eksempler på ulike intervensjoner.

Forelesere: Alexandra Tavares, psykologspesialist

Dato: 13. november, 2018
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1585,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2018

Les mer og meld deg på her!

Barnevernkonferansen 11. – 12. mars 2019

Kurs: Barn som pårørende

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Barn som pårørende».
Temadagen vil ha fokus på å forstå hvordan barn/unge opplever sin situasjon som pårørende til foreldre og søsken med alvorlig somatisk/ psykisk sykdom. Barn som må ta ansvar de følelsesmessig ikke er modne for

Forelesere: Marianne Straume, spesialist i klinisk psykologi

Dato: 24. oktober, 2018
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1455,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 26. september 2018

Les mer og meld deg på her!

Kom med innspill på spørsmål fra Fosterhjemsutvalget!

Innfør neste møte med Fosterhjemsutvalget den 26. september ønsker vi innspill på noen spørsmål!

Denne gang handler det om fosterhjemsavtalen. Send dit innspill på følgende spørsmål til post@fosterhjemskontakt så snart du kan og gjerne før 25. september!

  • Fosterhjemsavtalen er i dag en gjennomgang/sammendrag av ulike kilder der barnevernstjenestens og fosterforeldrenes rettigheter og plikter er regulert. Er disse kildene tilstrekkelig presist og korrekt gjengitt, eller oppstår det uklarheter på grunn av måten gjeldende rett er referert i avtalen? Er det forhold i gjeldende rett som er utelatt i avtalen, men som med fordel kunne stått der?
  • Bør barnevernstjenestens oppfølging av det enkelte barnet og den enkelte familien fremgå tydeligere i avtalen eller i vedlegg til avtalen, og i så fall hvordan? Har Norsk Fosterhjemsforening innspill til hvilke typer planverk eller vedlegg som bør følge med avtalen?
  • Norsk Fosterhjemsforening har tidligere gitt innspill til utvalget om at regulering av fosterhjemsforholdet i en privatrettslig avtale med tre måneders oppsigelsesfrist ikke gir tilstrekkelig forutsigbarhet og rettssikkerhet for barn og fosterfamilie. Finnes det muligheter gjennom avtalen til å styrke forutsigbarheten og rettssikkerheten?

Kom med innspill! Besøkshjem – endringer i ordningen

Hvordan fungerer ordningen med besøkshjem/avlastning utenfor institusjon etter at ny forskrift og særavtale trådte i kraft 1. juli 2017?

Kom med innspill på følgende punkter så snart du kan og gjerne før onsdag 11. september!

 • Informasjon – har fosterhjemsforeldrene fått tilstrekkelig informasjon om endringene?
 • Omfang – er det endringer i omfanget av besøkshjem etter at ordningen ble endret?
 • Fleksibilitet – har avlastningen blitt mindre fleksibel for fosterhjemmene?
 • Ferieavlastning – får fosterhjemmene ferieavlastningen de har krav på?
 • Sykdom – hva skjer dersom besøkshjemmet blir syk?
 • Fungerer ordningen tilfredsstillende? Får brukerne avlastningen de har krav på?
 • Andre innspill til ordningen?

Som vanlig går det bra med svar direkte i kommentarfeltet eller gjennom å sende en epost til post@fosterhjemsforening.no

Proba samfunnsanalyse, som gjennom oppdrag fra KS utfører kartleggingen om hvordan ordningen fungerer, ønsker også intervjue noen fosterforeldre som blir avlastet gjennom besøkshjem. Er du interessert i å delta, går det også bra å sende en epost til post@fosterhjemsforening.no. Partene i arbeidslivet skal revidere særavtalen, og vil derfor ha perspektivene fra hhv. Kommunene, avlasterne og brukerne som kunnskapsgrunnlag inn i dette arbeidet.