Budsjettforliket og betydningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I henhold til det Norsk Fosterhjemsforening har kunnet bringe på det rene, betyr budsjettforliket vedtak av regjeringens forslag om at overgangsordningen gjelder fosterforeldre på dagpenger og arbeidsavklaringspenger med virkning fra 1. januar 2018. Overgangsordningen skal virke i påvente til Fosterhjemsutvalget er ferdige med sin utredning. Effekten av Fosterhjemsutvalgets arbeide vil kunne ta flere år etter fristen for levering av utredningen, som er i desember 2018.

Overgangsordningen for fosterforeldre gjelder et vedtak fattet i Stortinget 11. mai 2017 hvor et enstemmig Storting ba regjeringen snarest innfører en overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser som skal sikre at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre. I budsjettforhandlingene har Norsk Fosterhjemsforening arbeidet for at vedtaket ikke kun tolkes til å gjelde arbeidsavklaringspenger og dagpenger, som regjeringen foreslo. I budsjettforliket ble overgangsordningen beholdt i samsvar med regjeringens forslag.

Norsk Fosterhjemsforening arbeider fortsatt for at overgangsordningen for fosterforeldre skal inkludere flere trygdeytelser enn dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Arbeiderpartiet gjør en stor jobb med å ivareta vår sak på Stortinget i budsjettbehandlingene, og arbeider for at ordningen skal omfatte alle fosterforeldre på trygdeytelser og med tilbakevirkende kraft. Her fortjener stortingsrepresentant Lise Christoffersen i Arbeids og sosialkomiteen en stor honnør som ivrig talskvinne for fosterforeldres trygderettigheter.

Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal behandles i Stortinget i desember og i votering fattes det endelige vedtak om bevilgningene til alle utgifter i budsjettet.