Oppføringer av Sandra

God sommer!

Vi i Norsk Fosterhjemsforening vil ønske alle en strålende sommer og minne om at sekretariatet er stengt i juli   Bakvakt under juli måned er styreleder Lene P. Våmartveit. Ta kontakt på telefon 404 68 219 eller epost styreleder@fosterhjemsforening.no hvis det er noe som haster!

Innspill til samvær

Vedrørende ønske om innspill til samvær har vi mottatt ytterligere to spørsmål. 1. Hvordan vil du beskrive noen av dine erfaringer med tilrettelegging og forberedelse av barnet før samvær, og oppfølging/støtte til barnet i etterkant av samvær? 2. Har du noen forslag til grep/endringer som kan implementeres for å ivareta barnets interesser best mulig? Kom gjerne med […]

Agder lagmannsrett – Dom

Saken gjelder om den ene avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et familiehjem (forsterket fosterhjem) skal anses som oppdragstaker eller arbeidstaker i relasjon til folketrygdloven § 1-8. I motsetning til trygderetten kom lagmannsrettens flertall til at en kvinne ansatt som familiehjem var arbeidstaker etter folketrygdloven § 1-8 og ikke frilancer etter § […]

Innspill: omfang og gjennomføring av samvær

På lik linje med forespørsel om tilsyn har vi mottatt et ønske om innspill til samvær. Hvilke erfaringer har dere  knyttet til omfang og gjennomføring av samvær? hvilke utfordringer fosterforeldre har når det gjelder barnets reaksjoner før og etter samværene tilrettelegging fra deres side hvilke innspill har dere til formuleringen av en slik  bestemmelse. OsloMet […]

Innspill: evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem

Memon Economics i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har fått i oppdrag å gjennomføre en evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem. Evalueringen vil danne grunnlag for en anbefaling som Bufdir skal oversende Barne- og likestillingsdepartementet i september 2018. De vurderer særlig følgende: Organisering av tilsynsordningen. De ser på ulike måter å organisere og […]

Høringsinnspill: retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker innspill til sitt forslag til Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner: Politiet og barnevernstjenesten har ansvar for ulike oppgaver når det er bekymring for at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Mange av disse oppgavene […]

Kurs: Ut av selvskading. Veier til forståelse

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «Ut av selvskading. Veier til forståelse». En som selvskader gjør det for å mestre en sterk følelsesmessig smerte. De skader seg for å oppleve et håp om følelsesmessig leging, en form for kommunikasjon. Atferden fyller en rekke psyk. funksj. Hvordan mestre følelsene? Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige […]