God sommer!

Vi i Norsk Fosterhjemsforening vil ønske alle en strålende sommer og minne om at sekretariatet er stengt i juli

 

Bakvakt under juli måned er styreleder Lene P. Våmartveit. Ta kontakt på telefon 404 68 219 eller epost styreleder@fosterhjemsforening.no hvis det er noe som haster!

Nyhetsbrev juni 2018

Innspill til samvær

Vedrørende ønske om innspill til samvær har vi mottatt ytterligere to spørsmål.

1. Hvordan vil du beskrive noen av dine erfaringer med tilrettelegging og
forberedelse av barnet før samvær, og oppfølging/støtte til barnet i etterkant av samvær?

2. Har du noen forslag til grep/endringer som kan implementeres for å ivareta barnets interesser best mulig?

Kom gjerne med innspill så snart du kan til post@fosterhjemsforening.no eller på vår Facebookside!

Fosterhjemskontakt 3/18

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Agder lagmannsrett – Dom

Saken gjelder om den ene avtalepart i en kontrakt om plassering av barn i et familiehjem (forsterket fosterhjem) skal anses som oppdragstaker eller arbeidstaker i relasjon til folketrygdloven § 1-8.

I motsetning til trygderetten kom lagmannsrettens flertall til at en kvinne ansatt som familiehjem var arbeidstaker etter folketrygdloven § 1-8 og ikke frilancer etter § 1-9. Flertallet kom til at hennes stilling ikke var sammenlignbar med situasjonen i Beredskapshjemdommen, Rt-2013-342. Også etter folketrygdloven bør arbeidstakerbegrepet gis en vid tolkning slik at de som har behov for det vern som blant annet lovens kapittel 13 gir, ikke havner i et rettslig tomrom.

Les den i sin helhet her.

Innspill: omfang og gjennomføring av samvær

På lik linje med forespørsel om tilsyn har vi mottatt et ønske om innspill til samvær.

Hvilke erfaringer har dere  knyttet til omfang og gjennomføring av samvær?

  • hvilke utfordringer fosterforeldre har når det gjelder barnets reaksjoner før og etter samværene
  • tilrettelegging fra deres side
  • hvilke innspill har dere til formuleringen av en slik  bestemmelse.

OsloMet har fått oppdraget av Bld og deres første  utkast skal være ferdig 1 sept.

Norsk Fosterhjemsforening ble kontaktet først 7. juni, og vi vil ha møte med Professor dr. jur Elisabeth Gording Stang den 21. juni.  Vi ønsker derfor innspill fra dere innen 20. juni til post@fosterhjemsforening.no eller på vår Facebookside!

Innspill: evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem

Memon Economics i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har fått i oppdrag å gjennomføre en evaluering av tilsynsordningen for barn i fosterhjem. Evalueringen vil danne grunnlag for en anbefaling som Bufdir skal oversende Barne- og likestillingsdepartementet i september 2018.

De vurderer særlig følgende:

  • Organisering av tilsynsordningen. De ser på ulike måter å organisere og innrette tilsynsordningen på og tilhørende fordeler og ulemper.
  • I hvilken grad dagens tilsynsordning bidrar til oppnåelse av formålet om å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.
  • Hvorvidt Bufdirs veileder og opplæringsmateriale benyttes og fungerer.

Memon Economics skal ha dette ferdig før sommeren, vi ber derfor om innspill innen mandag 18.06.2018 til epost post@fosterhjemsforening.no eller på vår Facebookside!

Les følgeskrivet om evalueringen her.

Høringsinnspill: retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ønsker innspill til sitt forslag til Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner:

Politiet og barnevernstjenesten har ansvar for ulike oppgaver når det er bekymring for at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Mange av disse oppgavene overlapper hverandre. Ved å samarbeide kan man både oppnå bedre beskyttelse av barnet, styrke barnets og familiens rettsvern, og ikke minst minske risikoen for at etatene ødelegger for hverandre.

Les retningslinjene i sin helhet her. Retningslinjene er forutsatt å foreligge som et arbeidsverktøy, kun i digitalt format.

Har dere innspill som vi kan ta med oss videre? Skriv til oss på Facebook eller send en epost til post@fosterhjemsforening.no innen 14. september!

Høringsbrev – Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner

 

 

 

Nyhetsbrev mai 2018

Kurs: Ut av selvskading. Veier til forståelse

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «Ut av selvskading. Veier til forståelse».

En som selvskader gjør det for å mestre en sterk følelsesmessig smerte. De skader seg for å oppleve et håp om følelsesmessig leging, en form for kommunikasjon. Atferden fyller en rekke psyk. funksj. Hvordan mestre følelsene?

Mange fagpersoner møter barn/ungdom i ulike vanskelige livssituasjoner. Det kan være ansatte i skoler/barnehager, helsepersonell, ansatte i barneverntjenesten mm. Barn og ungdom kan oppleve seg ensomme når noe problematisk skjer, og voksne kan være usikre i forhold til hvordan snakke med barn. Dette er et kurs som fokuserer på direkte samtaler med barn. Kurset er praktisk og metodisk, med mange eksempler. Det trekkes fram tre sentrale begreper som kan være en rettesnor for samtaler – mening – verdighet – anerkjennelse. Ulike områder blir fokusert på som f.eks – Barn som opplever konfliktfylte samlivsbrudd. Barn som utsettes for vold/overgrep. Sorg og opplevelse av dødsfall i familien.

Pedagogisk metode
– Forelesninger og spørsmål/refleksjon i plenum.

Dato: 12. september, 2018
Tid: 08:30 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1555,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 25. juni 2018

Les mer og meld deg på her!