Sekretariatet i Norsk Fosterhjemsforening er stengt i juli

Vi i sekretariatet ønsker alle våre medlemmer en flott sommer, og vil minne om at sekretariatet er stengt i juli.

Norsk Barnevernkongress 2017

Norsk barnevernsamband ønsker velkommen til norsk barnevernkongress i Oslo 20-22 september 2017. Tematikken for årets kongress er norsk barnevern i en mangfoldig verden. Følg linken under for påmelding og informasjon om årets program.

www.barnevernkongress.no

Arendalsuka – Invitasjon til politikerne

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. 

Arendalsuka 2017 avholdes 14-19 august. Det er et partipolitisk uavhengig arrangement, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Norsk Fosterhjemsforening er i år som tidligere tilstede på arrangementet, og håper på gode og informative samtaler med representanter fra de politiske partiene, om de sakene som opptar oss som fosterforeldre. Vi har i år tatt kontakt med alle de politiske partiene for å invitere en representant til et kort møte med oss ved vår stand under Arendalsuka.

Vårt spørsmål til hvert av de politiske partiene vil være i hvilken grad deres parti er et parti som vil ivareta fosterbarnet og fosterhjemmet, og om vi kan regne med partiets støtte i disse sakene.

Vedlagt finner du brevet Norsk Fosterhjemsforening har sendt ut. Vi er spent på hvordan politikerne vil svare på våre spørsmål og ser frem til å være synlige og representere våre medlemmer på arrangementet! 🙂

Invitasjon til et møte med Norsk Fosterhjemsforening under Arendalsuka

Fosterhjem og avlastningstilbud

Norsk Fosterhjemsforening har sendt et brev til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Arbeids- og sosialdepartementet angående avlastningstilbud til fosterhjem. Foreningen uttrykker i dette brevet bekymring for konsekvensene av Høyesterettsdom HR-2016-1366 (Avlaster II-dommen). BLD har nå kommet med svar på denne henvendelsen.

Det fremgår av svaret at departementet vil fortsette å utrede dette spørsmålet, og arbeide med løsninger som kan gi enda større muligheter for fleksibilitet, inkludert ferieavlastning.

I brevet informeres det dessuten om at Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om arbeidstidsregler som gjør det mulig å fortsatt kunne tilby døgn- og helgeavlastninger.

Svaret fra departementet. Fosterhjem og avlastningstilbud – Avlaster II dommen

Anmodning om å følge opp Stortingets vedtak om overgangsordninger vedrørende NAV

Norsk Fosterhjemsforening sendte den 02.06.17 en anmodning til Arbeids – og Sosialdepartementet og Barne – og Likestillingsdepartementet om at de snarest må innføre overgangsordninger for fosterforeldre i behov av ytelser fra NAV, i henhold til Stortingets vedtak. Norsk Fosterhjemsforening understreker at flere fosterforeldre har vært i kontakt med foreningen fordi de er usikre på om overgangsordningene allerede er igangsatt – og etterspør klarhet i hvordan de nå skal forholde seg til NAV.

Brevet fra Norsk Fosterhjemsforening kan leses i sin helhet ved å følge lenken under.

Anmodning til departementene om å følge opp stortingets vedtak

 

Prosjekt: Fosterbarns psykiske helse

Forskerne ved Uni Research Helse er nå i sluttfasen av datainnsamlingen til prosjektet «Fosterbarns psykiske helse». Norsk Fosterhjemsforening er involvert i prosjektet som søkerorganisasjon. 

Undersøkelsen er fortsatt åpen for deltakelse. Fosterfamilier på Sør – og Østlandet har mottatt påmelding i posten, og vi oppfordrer våre medlemmer fra disse regionene til å delta.

Kortfilmen under illustrerer et av de mange temaene forskningsprosjektet «fosterbarns psykiske helse» undersøker.

 

Pensjonsordning for frikjøpte, kommunalt ansatte fosterforeldre

Skien kommunale pensjonskasse (SKP) kan tilby ansatte i kommunen som er i pensjon uten lønn medlemskap i Skien pensjonskasse.

De viser til at det i §2-9 står at «et medlem har rett til å betale premie til TPO i inntil 2 år under pensjon uten lønn eller med delvis lønn for å få tiden medregnet som pensjonsgivende ved beregning av alderspensjon og eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon som kommer til utbetaling først etter at perminsjonstiden er utløpt.»

Vedlagt finner dere brevet fra Skien kommunale pensjonskasse til kommunens Barneverntjeneste. Vi anbefaler de av våre medlemmer som er frikjøpt fra en kommunal stilling på grunn av fosterhjemsoppdraget, å ta dette opp med barneverntjenesten og arbeidsgiver, for å se om en slik pensjonsordning er mulig å få til også i deres kommune.

Pensjonsordning for fosterforeldre med ansettelse i Skien kommune

Sjekkliste for barneverntjenesten

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem?

Bufdir har utformet en sjekkliste som skal bidra til at fosterhjemmet har de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne ivareta omsorgen for fosterbarnet. Listen skal blant annet fungere som et verktøy som bidrar til at barneverntjenesten besvarer fosterhjemmets spørsmål og sikrer at fosterforeldrene kjenner sine rettigheter og plikter.

Den fullstendige sjekklisten kan leses her:

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten.

 

SV og Venstre fremmer Norsk Fosterhjemsforenings interesser på Stortinget 21.02.17

Som en oppfølging av NAV problematikken som gikk i media i desember 2016, var det et innslag på radio NRK Rogaland 21.02.17.

Her snakket statssekretæren i Barne – og Likestillingsdepartementet om resultatene av møtet foreningen har hatt med statssekretærene i Arbeids og Administrasjonsdepartementet (AAD) og Barne – og Likestilingsdepartementet (BLD). Han uttalte at det er viktig i tiden fremover at Norsk Fosterhjemsforening og politikerne samarbeider tett om å få ut god informasjon om NAV regelverket og hvordan dette skal tolkes for fosterforeldre – både til NAV, barnevernsansatte og fosterforeldre.

Norsk Fosterhjemsforening er enig i at det er viktig å gi god informasjon til fosterforeldre samt å gi opplæring til både NAV og barnevernstjenesten – men foreningen vil understreke at behovet for at det utarbeides særlige unntaksregler for fosterforeldre ikke må glemmes. God informasjon er viktig, men et rettferdig regelverk er viktigere.

Det må være i BLD og Bufdirs interesse å spille på lag med våre medlemmer i denne saken, både for å sikre videre rekruttering av fosterhjem, for å ivareta nåværende fosterhjem og for å jobbe aktivt mot utilsiktede flyttinger av fosterbarn som følge av alvorlige økonomiske utfordringer for fosterforeldrene.  

I etterkant av møtene med BLD og AAD, samt møtet med Sylvia Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets Familie – og Kultur komité, har foreningen sendt en anmodning til Barne- og Likestillingsminister Solveig Horne om å få komme med innspill til mandat til NOU om fosterhjem. Norsk Fosterhjemsforening har også sendt skriftlige innspill til Venstre og SV. Disse ble presentert i spørretimen på Stortinget 21.02.17. Representantforslaget kan leses HER

Innspillene fra spørretimen sendes til komité for behandling der, og ventes behandlet etter påske.  

Dersom det er ønskelig å følge fremleggelser på Stortinget vil alle møter i stortingssalen og de fleste høringer sendes direkte på stortingets nett-TV via linken under.

Stortingets Nett-TV

Møte med Sonja Mandt på Stortinget

På onsdag var Norsk Fosterhjemsforening på Stortinget i møte med Sonja Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Familie og Kulturkomiteen. Formålet med møtet var å få uttrykt vår bekymring for forslag til ny barnevernlov, hvor viktige punkter Norsk Fosterhjemsforening har spilt inn ikke er hensyntatt. Vi reagerer også på sammensetningen av de som har utarbeidet forslaget […]