Prosjekt: Fosterbarns psykiske helse

Forskerne ved Uni Research Helse er nå i sluttfasen av datainnsamlingen til prosjektet «Fosterbarns psykiske helse». Norsk Fosterhjemsforening er involvert i prosjektet som søkerorganisasjon. 

Undersøkelsen er fortsatt åpen for deltakelse. Fosterfamilier på Sør – og Østlandet har mottatt påmelding i posten, og vi oppfordrer våre medlemmer fra disse regionene til å delta.

Kortfilmen under illustrerer et av de mange temaene forskningsprosjektet «fosterbarns psykiske helse» undersøker.

 

Pensjonsordning for frikjøpte, kommunalt ansatte fosterforeldre

Skien kommunale pensjonskasse (SKP) kan tilby ansatte i kommunen som er i pensjon uten lønn medlemskap i Skien pensjonskasse.

De viser til at det i §2-9 står at «et medlem har rett til å betale premie til TPO i inntil 2 år under pensjon uten lønn eller med delvis lønn for å få tiden medregnet som pensjonsgivende ved beregning av alderspensjon og eventuell etterlattepensjon eller uførepensjon som kommer til utbetaling først etter at perminsjonstiden er utløpt.»

Vedlagt finner dere brevet fra Skien kommunale pensjonskasse til kommunens Barneverntjeneste. Vi anbefaler de av våre medlemmer som er frikjøpt fra en kommunal stilling på grunn av fosterhjemsoppdraget, å ta dette opp med barneverntjenesten og arbeidsgiver, for å se om en slik pensjonsordning er mulig å få til også i deres kommune.

Pensjonsordning for fosterforeldre med ansettelse i Skien kommune

Sjekkliste for barneverntjenesten

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem?

Bufdir har utformet en sjekkliste som skal bidra til at fosterhjemmet har de opplysningene som er nødvendige for at de skal kunne ivareta omsorgen for fosterbarnet. Listen skal blant annet fungere som et verktøy som bidrar til at barneverntjenesten besvarer fosterhjemmets spørsmål og sikrer at fosterforeldrene kjenner sine rettigheter og plikter.

Den fullstendige sjekklisten kan leses her:

Hvilken informasjon bør fosterhjemmet få når et barn flyttes i fosterhjem? En sjekkliste for barneverntjenesten.

 

SV og Venstre fremmer Norsk Fosterhjemsforenings interesser på Stortinget 21.02.17

Som en oppfølging av NAV problematikken som gikk i media i desember 2016, var det et innslag på radio NRK Rogaland 21.02.17.

Her snakket statssekretæren i Barne – og Likestillingsdepartementet om resultatene av møtet foreningen har hatt med statssekretærene i Arbeids og Administrasjonsdepartementet (AAD) og Barne – og Likestilingsdepartementet (BLD). Han uttalte at det er viktig i tiden fremover at Norsk Fosterhjemsforening og politikerne samarbeider tett om å få ut god informasjon om NAV regelverket og hvordan dette skal tolkes for fosterforeldre – både til NAV, barnevernsansatte og fosterforeldre.

Norsk Fosterhjemsforening er enig i at det er viktig å gi god informasjon til fosterforeldre samt å gi opplæring til både NAV og barnevernstjenesten – men foreningen vil understreke at behovet for at det utarbeides særlige unntaksregler for fosterforeldre ikke må glemmes. God informasjon er viktig, men et rettferdig regelverk er viktigere.

Det må være i BLD og Bufdirs interesse å spille på lag med våre medlemmer i denne saken, både for å sikre videre rekruttering av fosterhjem, for å ivareta nåværende fosterhjem og for å jobbe aktivt mot utilsiktede flyttinger av fosterbarn som følge av alvorlige økonomiske utfordringer for fosterforeldrene.  

I etterkant av møtene med BLD og AAD, samt møtet med Sylvia Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets Familie – og Kultur komité, har foreningen sendt en anmodning til Barne- og Likestillingsminister Solveig Horne om å få komme med innspill til mandat til NOU om fosterhjem. Norsk Fosterhjemsforening har også sendt skriftlige innspill til Venstre og SV. Disse ble presentert i spørretimen på Stortinget 21.02.17. Representantforslaget kan leses HER

Innspillene fra spørretimen sendes til komité for behandling der, og ventes behandlet etter påske.  

Dersom det er ønskelig å følge fremleggelser på Stortinget vil alle møter i stortingssalen og de fleste høringer sendes direkte på stortingets nett-TV via linken under.

Stortingets Nett-TV

Møte med Sonja Mandt på Stortinget

På onsdag var Norsk Fosterhjemsforening på Stortinget i møte med Sonja Mandt, som representerer Arbeiderpartiet i Familie og Kulturkomiteen. Formålet med møtet var å få uttrykt vår bekymring for forslag til ny barnevernlov, hvor viktige punkter Norsk Fosterhjemsforening har spilt inn ikke er hensyntatt. Vi reagerer også på sammensetningen av de som har utarbeidet forslaget […]

Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening til ny barnevernslov

Barne, – likestillings, – og inkluderingsdepartementet utarbeider i disse tider en ny barnevernslov som skal sikre barnets rett til omsorg og beskyttelse. Norsk Fosterhjemsforening har i den forbindelse utarbeidet et høringsinnspill.

Norsk Fosterhjemsforening har med bakgrunn i et utkast av loven utarbeidet et høringsinnspill, der foreningen trekker frem viktigheten av å sikre både fosterbarnet og fosterhjemmet. Norsk Fosterhjemsforening mener det er viktig at loven tar hensyn til at det er i fosterhjemmet barnet i hovedsak får sin omsorg og beskyttelse. Sikring av fosterforeldrenes rettigheter kan derfor ikke skilles fra barnets rett til stabilitet og trygghet.

Vårt høringsinnspill ble sendt til departementet den 30.01.17. Høringsinnspillet i sin helhet kan leses ved å følge linken under.

Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening av 30.1.2017

 

Er du ungdom og bor i fosterhjem? Se her

Er du mellom 11 og 17 år, og bor i fosterhjem i Telemark, Buskerud, Vestfold, Aust- eller Vest-Agder?

Forskere ved RKBU vest, Uni Research gjennomfører nå ett forskningsprosjekt for å finne ut hvordan det går med ungdom som bor i fosterhjem. De undersøker ungdommenes psykiske helse, hvilke tjenestetilbud fosterfamiliene får, og hva som fremmer god helse og trivsel hos ungdommene. Denne kunnskapen brukes til å gi råd til de som arbeider med barn og ungdom om hvordan de kan hjelpe unge i fosterhjem. Rekrutteringen startet opp i Oktober 2016, og fortsetter ut februar 2017.

Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer ungdom og fosterfamilier som mottar invitasjon til å svare på undersøkelsen. For at resultatene skal gjenspeile den faktiske hverdagen til unge i fosterhjem, er det viktig at så mange som mulig deltar. Følg lenken for å lese mer om studien. Du kan også trykke på lenkene for å lese brosjyrene som sendes ut sammen med invitasjonen til fosterfamiliene.

Nyhetssak: http://uni.no/nb/news/2016/10/11/hvordan-fosterbarna-greier-seg-i-ungdom/

E-brosjyre Ungdom: http://epapir.info/uni/fosterhjem/ungdom

E-brosjyre Voksne: http://epapir.info/uni/fosterhjem/voksne

Seminar: Barn og traumer

ISOP seminarer

BARN OG TRAUMER

PÅMELDINGFRIST: 19. JANUAR 2017

Gatenavn
Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantsgate 7, OSLO
Poststed
Start på Seminar
08. februar 2017
Påmeldingsfrist
19. januar 2017
Betalingsfrist
07. februar 2017
Om konferansen/seminaret
Kurset vil formidle hvordan barn opplever potensielt traumatiske hendelser, hvilke konsekvenser det kan få for barna, hva voksne rundt barnet skal være oppmerksomme på og det vil bli fokus på hvordan foreldre og andre viktige voksne i barnas liv kan hjelpe dem og integrere slike hendelser. Barn er helt avhengig av voksne for å mestre store påkjenninger i livet. Barn har dårligere integreringskapasitet enn voksne og er derfor mer sårbare for å utvikle vansker etter potensielt traumatiske hendelser. Uten klok og omsorgsfull støtte fra foreldre eller andre nære omsorgspersoner vil barn kunne slite med posttraumatiske vansker i lang tid etter en opplevd dramatisk hendelse. Barn kan leve med svært smertefulle minner som påvirker deres fungering i dagliglivet, uten at voksne er klar over dette fordi de ofte vegrer seg for å stille barna direkte spørsmål om hva de har opplevd. Vi skiller ofte mellom enkelstående traumer som opptrer en gang og som andre er kjent med og komplekse/kroniske traumer eller relasjonstraumer som påføres barna av dem som skulle beskytte dem og som ofte ikke er kjent utenfor familien. Traumatiske hendelser som repeteres i barnas liv, uten at voksne beskytter dem kan påvirke barnas utvikling og voksenliv på svært uheldig måte. Det mest skadelige for barns utvikling er når barn er redd og alene. Seminaret vil i hovedsak fokusere på enkelttraumer og integrering/behandling av disse, men og gi noe innsikt i kompleks traumatisering.

Pedagogisk metode: Forelesninger, summegrupper og spørsmål/refleksjon i plenum.

Foreleser(e)
Marianne Straume

Straume har arbeidet som psykolog i mer enn 25 år og er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier ved Barneklinikken på Haukeland sykehus.

Siden 1995 har hun arbeidet i full klinisk praksis ved Senter for Krisepsykologi. Klinikken hennes omfatter her bla psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiering, samt komplisert/traumatisk sorg. Hun har i nærmere 15 år veiledet grupper med fosterforeldre til barn som er pårørende til foreldre med psykisk sykdom og rus. Hun har og omfattende veiledningserfaring med helsepersonell som møter barn og unge som pårørende til alvorlig syke foreldre. Gjennom mer enn 20 år har hun vært engasjert som faglig ansvarlig på familiekurs på Montebellosenteret (rehabiliteringssenter for mennesker som rammes av kreft) der arbeidet omfatter samtalegrupper for barn og unge, samt veiledning av foreldre og familiesamtaler.

Hun har hatt det faglige ansvaret for den kollektive oppfølgingen av etterlatte det første året etter større katastrofer. Siste oppdrag var etter terrorangrepet på Utøya og i Algerie.

Målgruppe
Alle som er interesserte i temaet.
Program
 

 

Fra kl.08.45

ONSDAG 08. FEBRUAR 2017

 

Kaffe og registrering av deltakerne.

Kl. 09.30 MARIANNE STRAUME 

 

Definisjon av traume

Hvordan potensielt traumatiske hendelser påvirker barns utvikling og tilpasning

Reaksjoner etter traumatiske hendelser

Enkeltstående traumer og kompleks traumatisering

Beskyttende faktorer i barns liv

Hva påvirker barns mestring og integreringskapasitet

Kl. 11.45 LUNSJ
Kl. 12.45 MARIANNE STRAUME

 

Fortsette tema fra før lunsj

Hva voksne skal være oppmerksomme på

Hvordan snakke med barn som har opplevd dramatiske hendelser

Psykoedukativ intervensjon

Metoder for å hjelpe barn og regulere følelser

Konkrete metoder for å hjelpe barn etter potensielt traumatiske hendelser.

15.30 ca. SLUTT
Praktisk informasjon
Deltakerne registreres i den rekkefølge påmelding mottas. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Ved avbestilling inntil 14 dager før kurset må betales et gebyr på kr. 490,-. Etter dette tidspunkt må 100 % av kursavgift betales.

Husk å notere om man ønsker lunsj.

Hvis man har allergi og ønsker hensyntatt dette bes man notere dette i kommentarfelt.

Hvis man melder på 4 personer eller flere kan man skrive navn og stilling i «mail til ISOP» eller i kommentarfeltet.

Hvis påmeldte deltaker ikke kan møte opp kan plassen fritt disponeres av andre ansatt samme arbeidsplass.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset ved få påmeldte.

Vi tar forbehold om endringer i programmet, og fraskriver oss ansvar for endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Ønsker du ikke å motta epost fra ISOP Seminarer, send en epost med «stopp» og epostadresse til oss (cstensig@online.no) BEKREFTELSE Senest 3 dager etter påmeldingsfristen vil bekreftelse bli sendt ut fortrinnsvis pr. email. Hvis du ikke har mottatt noen bekreftelse må du ta kontakt med oss.

Primært sendes faktura ut som elektronisk faktura, evt. pr. email (sjekk også spamfilter) eller pr. post.

Husk å oppgi nøyaktig fakturadresse med fakturareferanse som gjør at fakturaen finner deg i systemet.  Endringer/ny faktura i etterkant vil medføre merkostnader.

Ved forespørsler om kurrset kan vi kontaktes pr. email eller pr. telefon 91122671.

Legg gjerne igjen beskjed på telefonsvarer og vi ringer deg tilbake. Adresse: ISOP Seminarer, Postboks 1073, 2305 HAMAR.

Seminaravgift
 Kr. 1.455,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt. Hver 4. deltaker fra samme arbeidsplass og påmeldt samlet får en kursavgift på kr. 727,50,-.

 

Lunsj
Lunsj kan bestilles
Detaljer om Lunsj
Kr. 215,- som serveres på en restaurant i nærmiljøet.

I det samme nærmiljø finnes mange andre kafeer og lunsjsteder, som kan brukes, hvis man ikke ønsker å benytte seg av vårt tilbud.

Hvis man har allergi og ønsker hensyntatt dette bes man notere dette i kommentarfelt.

Ordreinformasjon
For å melde deg på kan du klikke her!

God jul og godt nytt år!