Nyhetsbrev desember 2017

Barnevernkonferansen 9. – 10. april 2018

Siste nytt om Stortingets behandling av Statsbudsjettet og overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I forbindelse med behandling av Finanskomiteens innstilling til statsbudsjett 2018 forleden, måtte statsråd Anniken Hauglie gi nærmere forklaring på hvorfor regjeringens gjennomføring av overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser kun omfatter fosterforeldre på arbeidsavklaringspenger og dagpenger. De som er interessert i å lese begrunnelsen for at kun enkelte grupper fosterforeldre tilgodeses i overgangsordningen, kan lese mer her.

Regjeringens forslag fikk flertall i avstemmingen over Finanskomiteens innstilling. Overgangsordningen for fosterforeldre på trygdeytelser vedtatt 11. mai 2017 omfatter derfor fortsatt kun dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Fosterforeldre på andre typer trygdeytelser som opplever redusert trygdeytelse fordi de mottar fosterhjemgodtgjørelse, må avvente utfall av Fosterhjemsutvalgets utredning. Norsk Fosterhjemsforening er kjent med at enkelte stortingsrepresentanter planlegger å fremme et nytt forslag i Stortinget som skal gå ut på at også andre trygdeordninger vil omfattes av overgangsordningen, og at man ikke må vente flere år på resultatet av dette, når disse spørsmål er utredet av regjeringen tidligere i forbindelse med Fosterhjemsmeldingen som kom i 2016.

Foredrag fra konferansen «Bedre fosterhjem krever nye løsninger»

Den 29. november holdt Bufdir konferanse med overskriften «Bedre fosterhjem krever nye løsninger».

Hvert år flytter om lag 1000 nye barn til et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det største barneverntiltaket i Norge.
Samfunnsendringer og ny kunnskap krever nye løsninger i fosterhjemsomsorgen.
Til stede på konferansen var nasjonale og internasjonale forskere og utøvere i praksis, for å gi deltakerne ny kunnskap om hvem fosterbarna er, og hvordan fosterhjemsomsorgen må møte nødvendige endringer.

Her kan dere lese materialet fra de ulike foredragene:
Traumebevist omsorg – Torunn Sirevåg Slettan og Hilde Bjørkeland

Hva vet vi om barn som bor i fosterhjem i dag – Stine Lehmann

Insatser för bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn – Martin Bergström

Opplæring og veiledning, fra teori til praksis – Unni Nygaard og Mogens Albaek

Caring for children who have experienced trauma – Leony Coppens

Læring for framtiden – Sven Åke Bjørke

Understanding of tauma and its contributions to foster care work – Kelly M Sullivan

 

Gi bort en betydningsfull julegave!

Kurs: Barn og traumer

ISOP Seminarer arrangerer kurs med rubrikken «Barn og traumer».

Traumatiske hendelser utgjør en del av oppveksten til en betydelig andel barn og ungdom. Hvilke konsekvenser kan det få for barna? Hvordan kan fagpersoner, foreldre og andre viktige voksne hjelpe dem å integrere slike hendelser.

Kurset vil formidle hvordan barn opplever potensielt traumatiske hendelser, hvilke konsekvenser det kan få for barna, hva voksne rundt barnet skal være oppmerksomme på og det vil bli fokus på hvordan foreldre og andre viktige voksne i barnas liv kan hjelpe dem og integrere slike hendelser.
Barn er helt avhengig av voksne for å mestre store påkjenninger i livet. Barn har dårligere integreringskapasitet enn voksne og er derfor mer sårbare for å utvikle vansker etter potensielt traumatiske hendelser. Uten klok og omsorgsfull støtte fra foreldre eller andre nære omsorgspersoner vil barn kunne slite med posttraumatiske vansker i lang tid etter en opplevd dramatisk hendelse. Barn kan leve med svært smertefulle minner som påvirker deres fungering i dagliglivet, uten at voksne er klar over dette fordi de ofte vegrer seg for å stille barna direkte spørsmål om hva de har opplevd.

Dato: Onsdag 07. februar, 2018
Tid: 08:30 – 15:15
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo 0159
Kursavgift: Kr. 1515,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 16. januar 2018

Les mer og meld deg på her!

Budsjettforliket og betydningen for fosterforeldre på trygdeytelser

I henhold til det Norsk Fosterhjemsforening har kunnet bringe på det rene, betyr budsjettforliket vedtak av regjeringens forslag om at overgangsordningen gjelder fosterforeldre på dagpenger og arbeidsavklaringspenger med virkning fra 1. januar 2018. Overgangsordningen skal virke i påvente til Fosterhjemsutvalget er ferdige med sin utredning. Effekten av Fosterhjemsutvalgets arbeide vil kunne ta flere år etter fristen for levering av utredningen, som er i desember 2018.

Overgangsordningen for fosterforeldre gjelder et vedtak fattet i Stortinget 11. mai 2017 hvor et enstemmig Storting ba regjeringen snarest innfører en overgangsordning for fosterforeldre på trygdeytelser som skal sikre at de ikke taper økonomisk på å være fosterforeldre. I budsjettforhandlingene har Norsk Fosterhjemsforening arbeidet for at vedtaket ikke kun tolkes til å gjelde arbeidsavklaringspenger og dagpenger, som regjeringen foreslo. I budsjettforliket ble overgangsordningen beholdt i samsvar med regjeringens forslag.

Norsk Fosterhjemsforening arbeider fortsatt for at overgangsordningen for fosterforeldre skal inkludere flere trygdeytelser enn dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Arbeiderpartiet gjør en stor jobb med å ivareta vår sak på Stortinget i budsjettbehandlingene, og arbeider for at ordningen skal omfatte alle fosterforeldre på trygdeytelser og med tilbakevirkende kraft. Her fortjener stortingsrepresentant Lise Christoffersen i Arbeids og sosialkomiteen en stor honnør som ivrig talskvinne for fosterforeldres trygderettigheter.

Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal behandles i Stortinget i desember og i votering fattes det endelige vedtak om bevilgningene til alle utgifter i budsjettet.

Nyhetsbrev november 2017

Høringsinnspill: flytting i fosterhjem – samhandlingsforløp

Bufdir etterspurte tidligere i høst innspill til sitt utkast til samhandlingsforløpet på barnevernområdet om flytting i fosterhjem. Her kan dere lese Norsk Fosterhjemsforenings høringsinnspill.

Følgende punkter løftes gjennomgås i innspillet fra Norsk Fosterhjemsforening:
l. Formål, varighet og hvem samhandlingsforløpet retter seg mot
2. Definering av den informasjon som skal gis
3. Gjennomgang av enkelte punkter i samhandlingsforløpet
4. Implementering og evaluering

Les hele høringsinnspillet her.

NRK Super: Temadager om seksuelle overgrep