Fosterhjemskonferanse 24. mai 2019 – Samarbeid til fosterbarns beste

Norsk Fosterhjemsforening inviterer til konferanse i Bergen med tittel Samarbeid til fosterbarns beste!
Konferansen er rettet mot fosterforeldre, foreldre og ansatte i barnevernet. Tema for konferansen er samarbeid, og fokus er på det viktige samarbeidet mellom foreldre, fosterforeldre og barnevernet – til barns beste.

Sted: Thon Hotel Bergen Airport, Kokstadvegen 3, 5257 Kokstad
Tidspunkt: 24.mai kl. 9.30 – 16.45
Konferanseavgift: kr. 750,- inkl. kaffe/te, pauseservering og lunsj (kr. 550,- for hovedmedlemmer)
Påmeldingsfrist: 10. april 2019
Påmelding er bindende

Meld deg på her!

Program: 

09.00: Registrering

09.30 – 09.50: Åpning v/ styreleder Lene Printzlau Våmartveit

Kultur v/ Viggo Krüger er førsteamanuensis ved GAMUT, Griegakademiet, Universitetet i Bergen

09.50 – 10.35: NOU 2018:18, innledning v/ Ellen Seip, refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening

10.35 – 10.50: Pause

10.50 – 11.35: Gjennomføring av samvær v/ Marianne Folden, Fabu, Danmark

11.35 – 12.20: Bedre samarbeid gjennom brobygging v/ Åse Larsen

12.20 – 12.30: Spørsmål fra salen

12.30 – 13.30: Lunsj

13.30 – 14.00: Barneverntjenestens samarbeid med fosterforeldre v/ Ole Mikalsen, Åsane bydel i Bergen

14.00 – 14.15: Samarbeid mellom Norsk Fosterhjemsforenings fylkesforening i Hordaland og barneverntjenestene v/ Jannicke Knutsen

14.15 – 15.00: Samvær etter omsorgsovertakelsen, innledning v/ Vigdis Bunkholt

refleksjoner fra Norsk Fosterhjemsforening og andre organisasjoner b.l.a. styreleder i Organisasjon for barnevernforeldre Merete Løland

15.00 – 15.15: Pause

15.15 – 16.00: Psykisk helse for ungdom i fosterhjem v/ Stine Lehmann, Norce

16.00: Avslutning

Forbehold om endringer i programmet

Hvis du trenger overnatting i forbindelse med konferansen kan du ta kontakt direkte med Thon Hotel Bergen Airport. Husk å oppgi at du er deltakere på Fosterhjemskonferansen.

 

«DE ER ALLE BARN» Nasjonal konferanse om skadelig seksuell atferd

RVTS Øst, Redd Barna, Statens Barnehus og V27 inviterer til en nasjonal konferanse om bekymringsfull/skadelig seksuell atferd hos barn og unge.

Konferansen vil gi generell kompetanseheving og åpne opp for samarbeid på tvers av instanser – med fokus på å inspirere til lokale tiltak. Det legges spesielt vekt på samarbeidet mellom justis og ulike hjelpeinstanser.

Dato: 13. og 14. juni 2019.
Sted: Meet Ullevaal, Oslo
Konferanseavgift: Kr. 1000,- inkl kaffe/te og lunsj begge dager
Påmeldingsfrist: 14. april 2019

Les mer og meld deg på her.

Fosterhjemskontakt 1/19

Klikk på bildet for å se innholdet i siste utgaven av Fosterhjemskontakt!

Kurs: Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

ISOP Seminarer arrangerer med rubrikken «Utviklingsfremmende samtaler med ungdom».
Hvordan kan profesjonelle (alle som arbeider med ungdom) som møter ungdom med psykiske helseplager forme hjelpen på måter som bidrar til økt opplevelse av mestring og indre styring hos ungdommene?

ForelesereKari Langaard  – Utdannet klinisk sosionom og har en PhD i psykologi

Dato: 3. april, 2019
Tid: 09:15 – 15:15
Sted: Kuben Yrkesarena, Kabelgatan 10-12, 0580 Oslo
Kursavgift: Kr. 1580,- inkl. kursmateriale, kaffe/te, kaker, frukt.
Påmeldingsfrist: 14. april 2019

Les mer og meld deg på her!

Mor og fostermor: Den vanskelige relasjonen

Den 19. februar 2019 handlet samfunnsprogrammet Ekko i P2 om Ann Carin Vean, som ble fratatt omsorgen for sønnen sin, men som i møte med fostermor Berit Ulviksborg og hennes mann, opplevde Anne Carin å bli inkludert. I dag er de to damene nære og bidrar til at flere i samme situasjon skal få en god relasjon. Klikk på bildet under for å komme til episoden!Hør på episoden ved å klikke på bildet under.

Kurs: Vold og seksuelle overgrep mot barn

JobbAktiv inviterer til et praksisnært kurs for alle som arbeider med barn: Forebygging, avdekking og oppfølging

14.-15. mars 2019 på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen.

Psykologspesialistene Anja Høye Rogde og Heidi Wittrup Djup, Klinikk for Krisepsykologi holder et levende kurs om et av de vanskeligste tema for ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, sykehus og barnevern. Det handler om vold og seksuelle overgrep mot barn. Hvordan forebygge? Hvordan avdekke?  Hvordan følge opp? Kurset går over to dager, og tar for seg en rekke aktuelle tema.

Kurset er praksisnært og legger opp til drøfting av eksempler og aktivitet blant deltakerne, med gjennomgang av nyttige verktøy og konkrete metoder for arbeidet. 

Les mer og meld deg på her.

Forskningsrapport: Adopsjon som barneverntiltak

«Forskningsprosjektet som ligger til grunn for denne rapporten er blitt gjennomført ved Universitetet i Bergen, og er finansiert av Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir). Dette er en studie om hvordan lovgivningen om adopsjon uten samtykke fra biologiske foreldre som tiltak i barnevernet blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har hatt som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn. Forskningen er basert på et omfattende kvalitativt og kvantitativt datamateriale samlet inn i perioden juni 2017 til desember 2018.»

Forskningsrapporten kan leses her.

 

Medlemskontingent 2019

Årets fakturaer av medlemskontingent er sendt ut! Vi tenker på miljøet, og har derfor sendt ut så mange fakturaer som mulig på e-post. De medlemmer vi ikke har riktig e-postadresse til, vil få faktura i posten.
Når du betaler fakturaen vil du få mulighet å velge at få e-faktura neste gang.

Ta gjerne kontakt med sekretariatet på organsasjonssekretaer@fosterhjemsforening.no hvis du har spørsmål.

Tusen takk for at du er medlem i Norsk Fosterhjemsforening!

Vi ønsker innspill til forslag om endringer i lov om Statens pensjonskasse

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover med tilhørende forskrifter.

Les hele høringsbrevet her, og send innspill til oss på post@fosterhjemsforening.no senest 10. februar 2019!

Følgende berør pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem:

2.7 Lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem
Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem ble opprettet ved lov 12. februar 20 l O nr. 4. I § l gis rammene for hvem som omfattes av pensjonsordningen. Den gjelder for oppdragstaker i beredskaps- eller familiehjem som har inngått oppdragskontrakt med staten og oppdragstakeren mottar godtgjørelse som utgjør 35 prosent eller mer av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag. Med mindre annet er bestemt i loven, har oppdragstakeren samme rettigheter og plikter som et medlem i Statens pensjonskasse, og oppdragsgiver har samme rettigheter og plikter som arbeidsgiver i lov om Statens pensjonskasse.

Dagens minstegrense i pensjonsordningen for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem ble opprinnelig satt ut fra daværende minstegrense etter lov om Statens pensjonskasse. Med virkning fra l. april 2016 ble minstegrensen for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse redusert fra 14 timer per uke til 20 prosent stilling. Det vises til Prop. l 56 L (2014-2015) og Innst. 76 L (2015-2016) om bakgrunnen for reduksjonen. Departementet foreslår tilsvarende endring av minstegrensen for rett til medlemskap i Pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem. Forslaget er at minstegrensen reduseres fra 35 prosent til20 prosent av godtgjørelsen for et heltidsoppdrag. Lovforslaget er utarbeidet i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet.

Det er få statlige fosterhjem med deltidsoppdrag i Bufetat. Det er særlig i tilfeller hvor en oppdragstaker har et 100 prosent oppdrag som familiehjem, og hvor oppdragstakers ektefelle/partner eller andre i hjemmet frikjøpes for en kortere periode som forsterkning for å bidra til fortsatt positiv utvikling for barnet. I 2017 var det totalt 21 oppdragstakere med deltidsoppdrag. Av disse var det 3 oppdragstakere som hadde mellom 20 og 35 prosent av godtgjørelsen for heltidsoppdrag. I 6 tilfeller utgjorde oppdraget under 20 prosent av heltidsoppdrag, og i 12 tilfeller utgjorde godtgjørelsen 35 prosent eller mer av godtgjørelsen for heltidsoppdrag.
Se lovforslaget i punkt 5.7.

5. 7 Lov 12. februar 201 O nr. 4 om pensjonsordning for
oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

VII
I lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem skal § l andre ledd lyde:
Loven gjelder for oppdragstaker som mottar godtgjørelse som utgjør 20 prosent eller mer av godtgjørelse for et heltidsoppdrag.

 

Aktiv Ung konferansen 2019 – Mestring

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arbeider for en bedre hverdag for sin målgruppe. Ett av tiltakene er deres årlige, nasjonale konferanse. Årets Aktiv Ung konferanse har fått undertittelen «Mestring» og finner sted 12-13. mars 2019, i Bergen.

Å mestre, og å føle mestring, er grunnleggende for hvordan utvikling av selvtillit, selvfølelse, selvforståelse og psykologisk motstandskraft vikler seg inn i hverandre gjennom livet. Inkludering og deltakelse har liten verdi dersom det ikke kombineres med mestring. For å fungere som hele mennesker er mestring betydningsfullt. Erfaringer øker selvtilliten og kunnskapen om hva som skal til for å mestre nye oppgaver igjen.
For barn og unge med funksjonsnedsettelser er utviklingen ofte annerledes, og mestringserfaringene kan være både få og negative. Det trengs tilrettelegging, veiledning og motivasjon for å mestre mye av det som andre naturlig får til. Konferansen vil belyse ulike perspektiver på dette.

Dato: 12.-13. mars 2019
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, på Bryggen i Bergen

Les mer og meld deg på her!